Vik­tig rap­port för­or­dar att fukt­ska­dat ma­te­ri­al byts ut

Hallands Nyheter - - Ordet är fritt -

på ”Ing­et lätt­vin­digt be­slut att ri­va präst­går­den” (26/10).

VAR­BERG. Det var in­te en­bart min oku­lä­ra be­sikt­ning, som var grund för mitt ut­ta­lan­de om Lind­bergs präst­gård.

Jag ha­de till­gång till sam­ma un­der­lag, som för­sam­ling­en ha­de, vil­ket in­ne­bar he­la det skrift­li­ga be­sluts­un­der­la­get med bi­la­gor. Den för mig mest re­le­van­ta bi­la­gan var ut­an tve­kan den bygg­tek­nis­ka rap­port Da­ni­el An­ders­son i Tvåå­ker upp­rät­tat. Nog­grant och me­to­diskt har han gått ige­nom he­la bygg­na­den, bå­de den äld­re de­len, vil­ken en­ligt Da­ni­el är ut­an pro­blem och den se­na­re från 1880, vil­ken ha­de fukt och mö­gel i tross­bot­ten. Inga pro­blem i väg­gar och vinds­bjälk­lag på nå­gon del. Det för­fal­ler in­te som be­sluts­fat­tar­na själ­va läst den­na rap­port. Rap­por­ten för­or­dar att fukt­ska­dat ma­te­ri­al i tross­bot­ten byts ut ef­ter att ny drä­ne­ring av bygg­na­den ut­förts.

Att frå­ga en fir­ma, som le­ver på fukt­ska­dor, om ett bygg­tek­niskt ut­lå­tan­de är en vansk­lig me­tod för att få fram opar­tis­ka be­sluts­un­der­lag.

Ty­värr har de ryk­ten som drab­ba­de per­so­ner satt igång ef­ter att ha spe­ku­le­rat i hur om­fat­tan­de fukt­pro­ble­men har va­rit, re­sul­te­rat i att för­sam­ling­en ledsnat på he­la frå­gan och nu be­slu­tat ri­va den vack­ra präst­går­den.

MIN HYPOTES FÖR häl­so­pro­ble­men är fort­fa­ran­de, med mer än 45 års er­fa­ren­het av re­no­ve­ring och re­stau­re­ring av drygt 400 oli­ka bygg­na­der, att okri­tisk an­vänd­ning av mo­der­na ma­te­ri­al, kan ha ska­pat pro­ble­men. T ex vid re­no­ve­ring­en av kök och bad­rum, vil­ket sked­de i präst­går­den. El­ler mål­ning in­vän­digt med mo­der­na vat­ten­späd­ba­ra plast­fär­ger, som näs­tan ut­an un­dan­tag in­ne­hål­ler oli­ka fta­la­ter, vil­ka är hor­mon­på­ver­kan­de.

Till­sam­mans med en kol­le­ga, ar­ki­tek­ten Hå­kan Cull­berg i Var­berg, be­sök­tes präst­går­den. Vi vil­le för­sö­ka fin­na en lös­ning så att för­sam­ling­en dels får in peng­ar, dels slip­per an­sva­ret för präst­går­den. Vi för­de fram vår idé om en ar­ki­tekt­sko­la för barn, där de ge­nom lek och öv­ning­ar i präst­går­den, kun­de lä­ra sig för­stå god ar­ki­tek­tur.

PRÄST­GÅR­DEN SKUL­LE ar­ki­tek­to­niskt kom­plet­te­ras med an­pas­sad bo­stads­be­byg­gel­se, så att präst­går­den fort­sät­ter att va­ra en hjärt­punkt i Lind­ber­ga by. En så­dan sko­la skul­le ge eko över he­la Sve­ri­ge och även in­ter­na­tio­nellt och lyf­ta fram Var­berg som en kre­a­tiv hotspot. Vi tog någ­ra förs­ta fi­nan­sie­rings­kon­tak­ter, vil­ka ut­föll po­si­tivt. Idén pre­sen­te­ra­des för för­sam­ling­en med be­gä­ran om mo­ra­to­ri­um av riv­nings­be­slu­tet. Tyd­li­gen fick för­sla­get ing­et ge­hör hos för­sam­ling­en.

Per Ar­ne Ivars­son

Bild: ANNIKA KARLBOM

PRÄST­GÅR­DEN. Att frå­ga en fir­ma, som le­ver på fukt­ska­dor, om ett bygg­tek­niskt ut­lå­tan­de är en vansk­lig me­tod för att få fram opar­tis­ka be­sluts­un­der­lag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.