Svens­ken är helt bor­ta när det blir vin­ter

Hallands Nyheter - - Ordet är fritt -

på ”Är det hal­kans fel?” (27/10).

TRAFIK. Med över 300 000 prick- och krock­fria tra­darmil i ryg­gen, in­om och ut­an­för Sve­ri­ge, vet jag att svens­ken är helt bor­ta när det blir vin­ter. ”Men jag har ju dub­ba­de däck och grovt möns­ter, då kan jag kö­ra fort” sä­ger mer­par­ten av bi­lis­ter­na i det­ta land. Fel fel.

Vin­ter­däck gör ba­ra att man kom­mer fram lät­ta­re i snö och dub­bar att man kan brom­sa bätt­re än med som­mar­däck, samt kom­ma iväg på isi­ga vägar. Ing­et an­nat.

Om al­la änd­ra­de si­na kloc­kor till att det kan ta 20 mi­nu­ter läng­re tid till och från ar­be­tet, för­läng­de av­stån­det till fram­för­va­ran­de bi­list med det dubb­la =3+3 se­kun­ders re­gel, in­te ga­sa­de vid sväng­ar och in­te kör­de om i oplo­ga­de yt­ter­fi­ler på mo­tor­vä­gen samt sänk­te has­tig­he­ten med 20 km/h på vägar­na, skul­le många liv och ska­dor spa­rats.

Om man ” tit­ta­de i väg­ba­nan om den gnist­rar el­ler om mot­tra­fi­kan­ter­nas lyk­tor speg­lar sig i vägen” Då får man in­for­ma­tion att det är halt. Om det går från blött väg­lag och det slu­tar att skvät­ta från däc­ken är det ishal­ka.

Om al­la lärde sig des­sa sa­ker lik­som att osäk­ra yng­re och äld­re ställ­de bi­len när snön vrä­ker ned skul­le Sve­ri­ge nä­ra på bli olycks­fritt.

Ba­ra för att man har vin­ter­däck så kan man in­te kö­ra på sam­ma sätt som med som­mar­däck.

Ben­jo

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.