Vem ska ha rätt att rös­ta?

Hallands Nyheter - - Ordet är fritt -

VAL. Den 9:e sep­tem­ber 2018 be­stäm­mer svens­ka fol­ket vil­ka som ska le­da lan­det, re­gi­o­ner­na, lands­ting­en och kom­mu­ner­na. Vi stäl­ler frå­gan till dig som po­li­ti­ker – Vem ska ha rätt att rös­ta?

An­led­ning­en till vår frå­ga är att de po­li­tis­ka par­ti­er­na mis­sar en stor grupp med­bor­ga­re ge­nom att in­te pub­li­ce­ra sin in­for­ma­tion på ett lätt­läst sätt. Sam­ma miss­tag gör myn­dig­he­ter, kom­mu­ner och lands­ting.

VI VET ATT många män­ni­skor har svårt att ta del av det po­li­tis­ka sam­ta­let och där­med stängs de ute från det de­mo­kra­tis­ka sam­ta­let. Par­ti­er­nas in­for­ma­tion finns ex­em­pel­vis in­te till­gäng­ligt på ett en­kelt sätt. Det po­li­tis­ka språ­ket stäng­er ute istäl­let för att in­klu­de­ra.

Ett ex­em­pel är stat­li­ga ut­red­ning­ar. I dag krävs det en sam­man­fatt­ning på eng­els­ka men in­te på lätt­läst. In­te ens den sto­ra de­mo­kra­ti­ut­red­ning­en sam­man­fat­ta­des på lätt­läst.

Per­so­ner som ställs ut­an­för är per­so­ner med oli­ka for­mer av funk­tions­ned­sätt­ning­ar men ock­så per­so­ner som in­te har svens­ka som mo­ders­mål. Un­der­sök­ning­ar vi­sar att upp till var fjär­de med­bor­ga­re har svå­rig­he­ter att till­go­do­gö­ra sig pub­li­ce­rad in­for­ma­tion.

I ett de­mo­kra­tiskt sam­häl­le är det­ta oac­cep­ta­belt. Rät­ten att kun­na ta del av de­mo­kra­tisk in­for­ma­tion mås­te om­fat­ta al­la.

DU SOM FÖ­RE­TRÄ­DA­RE för ett po­li­tiskt par­ti har ett an­svar att ge al­la med­bor­ga­re möj­lig­het att del­ta i sam­ta­let. Det kan du gö­ra ge­nom att om­gå­en­de star­ta ar­be­tet med att gö­ra er in­for­ma­tion till­gäng­lig för al­la. En lätt­läst ver­sion ska va­ra en själv­klar­het.

Re­ge­ring­en kan, om man vill, stäl­la krav på att al­la stat­li­ga ut­red­ning­ar i upp­gift att gö­ra en sam­man­fatt­ning på lätt­läst. Det­sam­ma gäl­ler vik­ti­ga kom­mu­na­la och re­gi­o­na­la ut­red­ning­ar. Al­las rätt att för­stå mås­te tas på all­var.

Val­da­gen är en höjd­punkt för de­mo­kra­tin och en ex­a­mens­dag för de po­li­tis­ka par­ti­er­na. Rät­ten att fullt ut kun­na del­ta i det po­li­tis­ka sam­ta­let och där­med bil­da sig en egen upp­fatt­ning när man läg­ger sin röst, mås­te va­ra en själv­klar rät­tig­het för al­la. Det är så de­mo­kra­tin byggs och stärks.

Vi som folk­bil­da­re har ock­så ett an­svar. I Stu­di­e­för­bun­det Vux­en­sko­lan gör vi det ge­nom att dri­va kam­pan­jen Mitt Val, där vi er­bju­der folk­bild­nings­ak­ti­vi­te­ter för att gö­ra all­män­na val mer till­gäng­li­ga för per­so­ner med in­tel­lek­tu­ell funk­tions­ned­sätt­ning. Vi er­bju­der även en di­stans­kurs till par­ti­er ”Bli en lätt­läst po­li­ti­ker”. Syf­tet är att ge tips och tricks för att bli en mer lätt­läst och lättpra­tad po­li­ti­ker.

ATT SKRI­VA PÅ lätt­läst är en vik­tig folk­bildan­de in­sats, en in­sats som byg­ger och stär­ker de­mo­kra­ti. Vi för­sö­ker dra vårt strå till stac­ken. Antar du som po­li­ti­ker ut­ma­ning­en kan vi hjäl­pas åt att ge fler till­gång till det de­mo­kra­tis­ka sam­ta­let. Niclas Er­lands­son ord­fö­ran­de i Stu­di­e­för­bun­det Vux­en­sko­lan, Hal­land Ul­ri­ka Carls­son

för­bunds­ord­fö­ran­de, Stu­di­e­för­bun­det Vux­en­sko­lan

PS. Den­na ar­ti­kel finns ock­så som lätt­läst på www.sv.se/om-sv/ press­rum/ny­he­ter/ Vem ska få rös­ta

Bild: JO­HAN NILS­SON/TT

VAL. Val­da­gen är en höjd­punkt för de­mo­kra­tin och en ex­a­mens­dag för de po­li­tis­ka par­ti­er­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.