Kläd­ked­ja flyt­tar in i Gal­le­ri­an

Hallands Nyheter - - Varberg - STAF­FAN GUSTAFS­SON 073-442 03 28 staf­fan.gustafs­son@hn.se

Nu är det klart vem som tar över ef­ter Hen­nes & Mau­ritz på bot­ten­plan i Var­bergs ny­gam­la gal­le­ria.

Näst sista pus­sel­bi­ten är på plats i den sto­ra om­da­ning­en av Var­bergs gal­le­ria. Det är den nors­ka kläd­ked­jan Cu­bus som flyt­tar in på bot­ten­plan. Lo­ka­len på 900 kvadrat­me­ter blir tom när H&M flyt­tar upp till plan 1 och 2.

– VI HA­DE ett an­tal in­tres­sen­ter och Cu­bus var den som var klart bäst för vår del, sä­ger Gö­ran Borg, vd hos fas­tig­hets­ä­ga­ren Coop Var­berg.

Cu­bus in­går i sam­ma nors­ka kon­cern som Dress­man och er­bju­der barn-, herr- och dam­klä­der.

– Det är ett sta­bilt fö­re­tag med 300 bu­ti­ker i sex län­der och vi är gla­da att få dem som hy­res­gäst, sä­ger Gö­ran Borg.

NU HAR HAN en lo­kal kvar att hy­ra ut – den gam­la matt­bu­ti­ken, även den på bot­ten­plan.

– Men det är ing­en bråds­ka. I takt med att det vå­nings­pla­net byggs om så kom­mer man att se hur till­gäng­lig den lo­ka­len är. Den kom­mer in­te va­ra svår att hy­ra ut, sä­ger Gö­ran Borg.

Den 16 no­vem­ber in­vi­ger H&M sin nya bu­tik på plan 1 och 2. Då star­tar ock­så re­no­ve­ring­en på ned­re plan, där Cu­bus räk­nar med att flyt­ta in un­der vå­ren 2018.

– Nu är det ock­så klart att vi kom­mer att få en ban­ko­mat i Gal­le­ri­an. Även den kom­mer att fin­nas på bot­ten­plan, vid in­gång­en in­till Es­pres­so House, be­rät­tar Gö­ran Borg.

Om­bygg­na­den av Gal­le­ri­an skul­le ha va­rit klar i som­ras, men har dra­gits med för­se­ning­ar. Först un­der näs­ta år kom­mer all­ting att va­ra helt klart. Nå­gon sär­skild in­vig­ning av den nya gal­le­ri­an pla­ne­ras in­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.