Bar­nen be­stäm­mer allt

HAL­LAND: KULTURSATSNING SKA FÅ FART PÅ SLÖJDANDET

Hallands Nyheter - - Varberg -

Bark­bi­tar kar­vas för­sik­tigt loss från träpin­nar och små såg­spån tril­lar ner på gol­vet när Rolfstorps­bar­nen täl­jer och så­gar i sko­lans trä­slöjd­sal un­der tis­dags­ef­ter­mid­da­gen.

Trä­slöj­da­ren Li­na En­vall ger bar­nen tips om hur de kan ar­be­ta och är im­po­ne­rad över hur bra det går fast bar­nen in­te har slöj­dat ti­di­ga­re.

– Jag gör en ram, det ska sit­ta en bild på en katt i den. Det här är jät­te­kul, jag bru­kar in­te snick­ra så of­ta, sä­ger Ke­vin Häs­sel­gren.

HEJ SLÖJD! ÄR en treå­rig sats­ning från Kul­tur i Hal­land – slöjd där fri­tids­barn får va­ra med. Al­la hal­länds­ka kom­mu­ner del­tar med ett sam­ar­be­te per kom­mun. I Var­bergs kom­mun har Rolfstorps sko­la fått chan­sen.

– Bar­nen be­stäm­mer allt. Här i Rolfstorp har de valt te­mat Katt­klub­ben, sä­ger Em­ma An­ders­son, pro­jekt­le­da­re och me­tod­ut­veck­la­re.

I Halm­stad, Fal­ken­berg och Hyl­te har bar­nen ska­pat i ull, tyg och pap­per.

Näs­ta höst vi­sas ut­ställ­ning­en som be­stäms av bar­nen, men slöjdandet på­går i år. Kul­tur i Hal­lands sats­ning Hej slöjd! ska få barn och unga att bör­ja slöj­da.

SATS­NING­EN SKA MYNNA ut i en ut­ställ­ning un­der näs­ta höst på Gal­le­ri Hamn­ma­ga­si­net. Många av de verk­sam­he­ter som rör barn pla­ne­ras av vux­na i sam­häl­let.

– I den­na sats­ning vill vi vän­da på pro­ces­sen och lå­ta bar­nen va­ra med och på­ver­ka den slut­pro­dukt som är till för dem. Vi vill ock­så spri­da kun­ska­pen om hur vi vux­na kan lå­ta bar­nen ta mer plats och ar­be­ta med kre­a­ti­vi­tet och slöjd i så­väl pe­da­go­gis­ka syf­ten som för nö­jes skull.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.