Nya buss­ti­der stres­sar ele­ver i Väröbacka

Hallands Nyheter - - Varberg - Ma­til­da.carlstrom@hn.se

Stres­si­ga da­gar med kor­ta ras­ter. Det är re­sul­ta­tet av Värö­bac­kasko­lans nya buss­av­tal, me­nar Kim Grif­fit­hs i Värö­bac­kasko­lans för­äld­raråd.

Vid höst­ter­mi­nens bör­jan för­änd­ra­des ru­ti­ner­na för hög­sta­di­e­e­le­ver­na vid Värö­bac­kasko­lan som åker buss till sko­lan. Vis­sa åker skol­skjuts me­dan and­ra har fått bus­skort till den van­li­ga lin­je­tra­fi­ken till sko­lan.

KIM GRIF­FIT­HS SIT­TER i sko­lans för­äld­raråd och är kri­tisk till hur ra­mav­ta­let med Hal­lands­tra­fi­ken ser ut. En­ligt det be­hö­ver sko­lan sche­maläg­ga mel­lan kloc­kan 8–15, vil­ket vis­sa da­gar in­ne­bär ett späc­kat sche­ma ut­an läng­re ras­ter.

– Om man tit­tar på sko­lor­na i stan så har de läng­re da­gar, och kan där­för ha läng­re ras­ter. Det blir väl­digt stress­sigt vis­sa da­gar, ele­ver­na hin­ner knappt att gå på toa el­ler häm­ta si­na böc­ker, sä­ger Kim Grif­fit­hs.

Hon me­nar att kom­mu­nen valt ett av­tal där buss­bo­la­get får sty­ra i stäl­let för sko­lan.

– Man gör ett av­tal som ska sträc­ka sig på fy­ra år ut­an att frå­ga de som ska sät­ta sche­mat...

HON SKREV ETT brev till kom­mu­nen och har nu fått svar av grund­sko­le­che­fen Jo­achim Wad­ström och skol­skjut­soch av­tal­s­an­sva­rig Hå­kan Ols­son. De med­de­lar att det på­går en över­syn in­om det upp­hand­la­de av­ta­let för att se om de kan för­änd­ra nå­gon gäl­lan­de sche­ma­struk­tu­ren, och att de för en di­a­log med Hal­lands­tra­fi­ken in­för kom­man­de upp­hand­ling­ar.

För­äld­rarå­det hop­pas att de­ras skri­vel­se kan på­ver­ka bus­sar­na re­dan till vå­ren 2018.

MA­TIL­DA CARLSTRÖM

Bild: ANNIKA KARLBOM

FULLSPÄCKAT SCHE­MA. ”Ele­ver­na hin­ner knappt på toa och häm­ta si­na böc­ker”, sä­ger Kim Grif­fit­hs i för­äld­rarå­det på Väröbacka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.