I pro­jekt Hej slöjd!

Hallands Nyheter - - Varberg - AN­NA OSCARSON 010-471 53 71 an­na.oscarson@hn.se

”Jag gör en ram, det ska sit­ta en bild på en katt i den.”

KE­VIN HÄS­SEL­GREN

Un­der sex vec­kor vi­sas ut­ställ­ning­en och den rik­tar sig till barn mel­lan sex och tolv år. Sex in­te­gre­ra­de värl­dar som är slöj­da­de, kon­stru­e­ra­de, ljus­sat­ta och form­giv­na av bar­nen själ­va. De är Ka­kung­en­gs­land, Fan­ta­si-zoo, Mäs­ter­ma­gisk halm, Katt­klub­ben, Him­mel­ri­ket och Pap­per­spa­ris.

NÅ­GOT PLÅSTER HAR gått åt un­der slöjdandet i Rolfstorp men inga all­var­li­ga­re ska­dor har in­träf­fat trots att bar­nen an­vän­der vas­sa och en del rätt sto­ra verk­tyg.

Tu­va Schough hål­ler på med en katt­lek­sak och an­vän­der en så kal­lad tälj­häst. * Sats­ning­en stöd­jer sig på barn­kon­ven­tio­nens ar­ti­kel 12, som hand­lar om bar­nens rätt att få sin röst hörd, samt ar­ti­kel 31 som rör barns rätt till lek, vi­la och fri­tid. Där­för har pro­jek­tet valt sko­lor­nas fri­tids­verk­sam­he­ter som platt­form och bar­nens del­ak­tig­het ska helt byg­ga på de­ras egen fria vil­ja. * Sats­ning­en do­ku­men­te­ras ge­nom text, bild och film vil­ket kom­mer sam­man­stäl­las till ett web­ba­se­rat ma­te­ri­al, till­gäng­ligt för pe­da­go­ger och and­ra som ar­be­tar med barn och ska­pan­de.

– Det är ro­ligt att slöj­da och kul att sli­pa pin­nar. Jag har en katt som he­ter Les­ter hem­ma men den är in­te så lek­full.

VAR­JE ORT HAR fått fem vec­kor på sig att gå från idé till fär­dig ska­pel­se. Det har vi­sat sig va­ra li­te i mins­ta la­get på vis­sa stäl­len. Det bör­jar när­ma sig slu­tet i Rolfstorp men al­la har in­te hun­nit fär­digt.

– Vi lö­ser det på nå­got sätt, de flest är fär­di­ga med att täl­ja och så­ga, sä­ger Em­ma An­ders­son.

Bil­der: AN­NA OSCARSON

SKA­PAR. Edit Gull­berg klip­per gren­verk i lämp­lig form.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.