Man sex-ofre­da­de kvin­na via mo­bi­len

Hallands Nyheter - - Nyheter - JON­NA NILS­SON jon­na.nils­son@hn.se

Kvin­nan blev för­vå­nad och ”måd­de il­la” när den yt­ligt be­kan­te man­nen, till sy­nes från ing­en­stans, bör­ja­de skic­ka sex­u­el­la in­vi­ter en fre­dags­kväll.

Den 54-åri­ge Halm­stad­bon har er­känt hand­ling­ar­na men kan in­te för­kla­ra var­för han gjor­de det.

Det var en fre­dags­kväll i feb­ru­a­ri som han ef­ter någ­ra glas vin bör­ja­de skic­ka med­de­lan­den till kvin­nan. Han bör­ja­de med att be­rät­ta att han tit­ta­de på tv men gick snabbt över, in­nan kvin­nan hun­nit sva­ra, till att be­skri­va sitt köns­or­gan och för­kla­ra vad han vil­le gö­ra med hen­ne sex­u­ellt, och av­slu­ta­de med ett ”för­låt, jag är onyk­ter”.

KVIN­NAN SATT HEM­MA i sof­fan med sin man och blev choc­kad när med­de­lan­de­na bör­ja­de tril­la in. Hon och man­nen var yt­ligt be­kan­ta se­dan ett par år till­ba­ka, men ha­de ald­rig skri­vit till varand­ra privat in­nan. När de sex­u­el­la in­vi­ter­na rul­la­de in blev hon upp­rörd och måd­de il­la.

Hen­nes man li­kaså. Han ring­de upp 54-åring­en och und­ra­de vad han höll på med, som sva­ra­de med att be­rät­ta att han var onyk­ter.

54-ÅRING­EN HAR I för­hör upp­gett att han har myc­ket ång­est och för­står att kvin­nan bli­vit kränkt. Man­nen döm­des för sex­u­ellt ofre­dan­de av Halm­stads tings­rätt, och ska be­ta­la dags­bö­ter på sam­man­lagt drygt 9 000 kro­nor för de olämp­li­ga med­de­lan­de­na. Han ska dess­utom be­ta­la 5 000 kro­nor i ska­de­stånd till kvin­nan för att ha kränkt hen­nes sex­u­el­la in­tegri­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.