Så kan mo­bi­len gö­ra nyt­ta i tra­fi­ken

Hallands Nyheter - - Nyheter - MAR­TIN ER­LANDS­SON 010-471 53 40 mar­tin.er­lands­son@hn.se

Mo­bil­te­le­fo­ner kan bå­de va­ra bra och då­li­ga i tra­fi­ken – be­ro­en­de på hur den an­vänds.

När vi pra­tar re­flex­er med Ro­land Jo­hans­son, en ru­ti­ne­rad buss­fö­ra­re på No­bi­na (Hal­lands­tra­fi­ken), på­pe­kar han att in­te ens en re­flex­väst räc­ker om man står helt stil­la.

– Nej, för då vet in­te vi buss­fö­ra­re om det är nå­got le­van­de. Man ska rö­ra på re­flex­en el­ler ex­em­pel­vis slå på mo­bi­lens fick­lam­pa. Vid en buss­håll­plats ska man vi­sa att man vill åka med och att in­te ha re­flex då är ju som att göm­ma sig. Mär­ker du stor skill­nad när nå­gon har re­flex­er el­ler in­te?

– Ja, det är som natt och dag. Re­flex­er är väl­digt vik­ti­ga och för mig och fru­gan har det bli­vit själv­klart, sä­ger Ro­land Jo­hans­son.

MEN DET FINNS för­stås en an­nan aspekt av mo­bi­len, som hand­lar om upp­märk­sam­het i tra­fi­ken.

P-O Olan­ders­son cyklar of­ta hem­i­från Skäl­linge till job­bet på Bil­de­pån i Var­berg och mö­ter många ele­ver på väg till Lind­bergs sko­la.

– Jag bru­kar räk­na hur många som in­te tit­tar på en mo­bil me­dan de cyklar och det är in­te många. Då är de ju in­te med i tra­fi­ken. Jag bru­kar få ro­pa åt dem för att in­te kroc­ka i ron­del­len, be­rät­tar P-O.

Själv har 65-åring­en all­tid re­flex­väst och en bra cy­kel­lam­pa.

– Ibland ser jag nå­gon som går med hun­den ut­an någ­ra re­flex­er. Hur tän­ker folk?

ÅSA ERIKS­SON på Rädd­nings­tjäns­ten Väst vet att re­flex­er kan va­ra skill­na­den mel­lan liv och död.

– När vår per­so­nal kom­mer till olycks­plat­ser hän­der det att fö­ra­ren sä­ger att han el­ler hon in­te såg nå­gon re­flex, så det är en

på Rädd­nings­tjäns­ten bil­lig liv­för­säk­ring, Väst. sä­ger hon. Hur kan an­vän­dan­det ökas?

– Det är bra om man gör det en­kelt och lät­till­gäng­ligt, som att ha re­flex­band på cy­kel­sty­ret så att man in­te glöm­mer att ta på dem. Det finns även dis­kre­ta led­lam­por att hänga i drag­ked­jan på sin jac­ka.

Bild: HENRI KOKKO RO­LAND JO­HANS­SON, buss­fö­ra­re.

Bild: PRIVAT ÅSA ERIKS­SON,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.