Svt-med­ar­be­ta­re över­kla­gar dom

Hallands Nyheter - - Sverige - CECILIA KLINTÖ/TT ESFAR AHMAD/TT

Do­men mot tre Svt-med­ar­be­ta­re kom­mer att över­kla­gas till Högs­ta dom­sto­len. Hov­rät­ten bor­de ha ta­git hän­syn till att det hand­la­de om en ung ton­årspoj­ke, an­ser Svt-jour­na­lis­ten Fred­rik Ön­ne­vall. – Det är ett vik­tigt mål som just nu har stor be­ty­del­se, sä­ger åkla­ga­re Jo­han Lars­son.

De tre Svt-med­ar­be­tar­na döms till 75 tim­mars sam­hälls­tjänst för män­ni­sko­smugg­ling. Var­ken tings­rätt el­ler hov­rätt ser nå­got ut­rym­me för ett hu­ma­ni­tärt un­dan­tag, ef­tersom den sy­ris­ke poj­ken kun­de ha sökt asyl i nå­got av de län­der som pas­se­ra­des på vägen till Sve­ri­ge från Gre­kland.

– Det hål­ler in­te att en­skil­da per­so­ner tyc­ker att asyl­la­gar­na är fel och bry­ter mot dem. När det gäl­ler Eu-reg­ler­na så ska asyl sö­kas i det förs­ta land som man kom­mer till in­om EU. I det­ta fall var det Gre­kland, men där fun­ge­ra­de in­te asyl­pro­ces­sen. Där­e­mot pas­se­ra­de man Ita­li­en, Ös­ter­ri­ke, Tyskland och Dan­mark. Där fun­ge­rar reg­ler­na, sä­ger hov­rätts­pre­si­dent Lennart Svensäter.

MEN FRED­RIK ÖN­NE­VALL an­ser att dom­sto­lar­na va­rit för snä­va i sin tolk­ning:

–Där har de in­te ta­git hän­syn till Abeds ål­der. Han var ju 15 vid till­fäl­let och för min­derå­ri­ga finns det en möj­lig­het att sö­ka asyl där man tyc­ker att det är mest lämp­ligt – just för att man in­te ska bli strand­satt där man in­te har nå­got kon­takt­nät och in­te har nå­gon som kan hjäl­pa en, sä­ger Fred­rik Ön­ne­vall.

I Abeds fall var Sve­ri­ge det lämp­li­gas­te lan­det ef­tersom han re­dan ha­de en far­bror och en ku­sin här, fram­hål­ler Ön­ne­vall.

Åkla­ga­ren har yr­kat på fäng­el­se och hän­vi­sat till att det är nor­mal­straf­fet för män­ni­sko­smugg­ling.

– Från åklagar­myn­dig­he­tens si­da * Den då 15-åri­ge flyk­ting­poj­ken Abeds re­sa från Gre­kland till Sve­ri­ge skild­ra­des i den do­ku­men­tä­ra Svt­se­ri­en ”Fos­ter­land”.

* Ef­ter att den vi­sats i ja­nu­a­ri 2015 po­li­san­mäl­des re­por­tern Fred­rik Ön­ne­vall för män­ni­sko­smugg­ling och i no­vem­ber 2016 åta­la­des han och två med­ar­be­ta­re för brot­tet.

* Den 26 ja­nu­a­ri 2017 hölls rät­te­gång i Mal­mö tings­rätt mot tri­on och åkla­ga­ren yr­ka­de på att samt­li­ga åta­la­de döms till fäng­el­se i tre må­na­der för män­ni­sko­smugg­ling av nor­mal­gra­den.

* Den 9 feb­ru­a­ri 2017 döm­des de tre Svt-med­ar­be­tar­na för män­ni­sko­smugg­ling av nor­mal­gra­den till vill­kor­lig dom och 75 tim­mars sam­hälls­tjänst.

* Do­men över­kla­ga­des till Hov­rät­ten över Skå­ne och Ble­kinge, som i går fast­ställ­de tings­rät­tens dom.

har vi öns­kat en mer ny­an­se­rad be­döm­ning, sä­ger åkla­ga­re Jo­han Lars­son.

Prax­is har va­rit tre må­na­ders fäng­el­se för män­ni­sko­smugg­ling, sam­ti­digt som fle­ra fall som ta­gits upp i rät­ten skiljt sig åt av­se­värt.

– Vi har sett att det va­rit sam­ma be­döm­ning i tings­rät­ten och an­sett att det va­rit en ony­an­se­rad be­döm­ning. Den här do­men kan ge en led­ning i hur des­sa frå­gor ska be­dö­mas, sä­ger Jo­han Lars­son.

SVERKER JÖNSSON, uni­ver­si­tets­lek­tor i straff­rätt vid Lunds uni­ver­si­tet, an­ser att på­följ­den är sär­skilt in­tres­sant ur ett rätts­ligt per­spek­tiv.

– Det är en rätts­po­li­tisk mar­ke­ring att sä­ga att det­ta in­te är en all­var­lig brotts­lig­het i den me­ning­en.

Det är en mar­ke­ring från hov­rät­tens si­da, me­nar Sverker Jönsson.

– Det man kan fun­de­ra på är att det för­mod­li­gen in­te finns nå­got sätt att be­dö­ma det­ta som straff­fritt. Då kan man tol­ka do­men som ett sätt att sä­ga att det är av med­mänsk­lig­het, tän­ker jag.

I FAL­LET MED de tre Svt-med­ar­be­tar­na an­ser hov­rät­ten att straff­vär­det mot­sva­rar två må­na­ders fäng­el­se och att det in­te finns någ­ra hin­der för att om­vand­la det­ta till vill­kor­lig dom för­e­nat med sam­hälls­tjänst.

Åkla­ga­ren har än­nu in­te be­slu­tat om even­tu­ell över­kla­gan.

– Vi kom­mer att gå ige­nom det­ta i lugn och ro, sä­ger han.

Bild: JO­HAN NILS­SON/TT

ÖVER­KLA­GAR. Jour­na­lis­ten Fred­rik Ön­ne­vall döm­des till­sam­mans med yt­ter­li­ga­re två Svt-med­ar­be­ta­re för män­ni­sko­smugg­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.