Madsen er­kän­ner – styckade Kim Wall

Hallands Nyheter - - Världen - DA­NI­EL KIHLSTRÖM/TT

”Vi har ing­en te­o­ri om mo­tiv till gär­ning­en. Det är ba­ra Madsen som vet det.”

Pe­ter Madsen er­kän­ner att han styckade jour­na­lis­ten Kim Wall, men kom­mer med en ny för­kla­ring till var­för hon dog. Svens­kan ska ha dött av kol­mo­nox­id­för­gift­ning om­bord på ubå­ten, häv­dar den mord­miss­tänk­te dansken som nu även an­kla­gas för att ha skän­dat hen­ne sex­u­ellt.

En­ligt upp­fin­na­ren Pe­ter Madsen be­fann han sig själv på däck när den svens­ka jour­na­lis­ten Kim Wall dog av kol­mo­nox­id­för­gift­ning om­bord på ubå­ten UC3 Nau­ti­lus.

– Han er­kän­ner att se­dan har styc­kat li­ket ne­re i ubå­ten och att han där­ef­ter seg­lar ner till Kö­ge­buk­ten och kas­tar de­lar­na i vatt­net, sä­ger Jens Møl­ler Jen­sen, vice po­lis­in­spek­tör vid Kö­pen­hamns­po­li­sen, på en press­träff.

FÖRST SA­DE MADSEN att han släppt av Kim Wall på land ef­ter en re­por­ta­ge­re­sa med ubå­ten på kväl­len den 10 au­gusti. Se­na­re upp­gav han, un­der en öp­pen om­häkt­nings­för­hand­ling, att Wall dog på grund av att hon fick en 70 ki­lo tung luc­ka i hu­vu­det.

– Vi har ing­en te­o­ri om mo­tiv till själ­va gär­ning­en. Det är ba­ra Pe­ter Madsen som vet det, sä­ger Jens Møl­ler Jen­sen.

Madsen fort­sät­ter att ne­ka till an­kla­gel­sen om mord och det­sam­ma gäl­ler den nya miss­tan­ken om sex­brott med sär­skilt för­svå­ran­de om­stän­dig­he­ter. Kö­pen­hamns­po­li­sen vill in­te hel­ler spe­ku­le­ra kring danskens nya för­kla­ring till Kim Walls död.

– VI HAR EN di­a­log med ubåts­ex­per­ter hos för­sva­ret som har un­der­sökt det­ta och kom­mit med en för­kla­ring kring det­ta, men det ska Pe­ter Madsen och hans för­svars­ad­vo­kat få ta del av, sä­ger Møl­ler Jen­sen, som även fram­hål­ler att po­li­sen in­vän­tar ut­lå­tan­de från rätts­me­di­ci­na­re.

De se­nas­te 14 da­gar­na har fort­sat­ta dyk­ning­ar ge­nom­förts i Kö­ge­buk­ten, men fort­fa­ran­de sak­nas kvar­le­vor och dess­utom bå­de Pe­ter Madsens och Kim Walls mo­bil­te­le­fo­ner.

– Vi över­vä­ger om det är fort­satt in­tres­sant att dy­ka mer. El­ler om vi ska sö­ka med so­nar el­ler de svens­ka lik­hun­dar­na igen. Det har vi in­te än­nu fat­tat be­slut om, sä­ger po­lis­in­spek­tö­ren.

I VATT­NET HAR po­li­sen ti­di­ga­re hit­tat kvar­le­vor, en kniv, klä­der och den såg som Madsen har an­vänt vid styck­ning­en. Nå­gon döds­or­sak är än­nu in­te fast­sla­gen.

– Ob­duk­tio­nen är in­te klar än­nu, sä­ger Jens Møl­ler Jen­sen.

Ing­et ty­der på att Pe­ter Madsen ti­di­ga­re har be­gått grova brott.

JENS MØL­LER JEN­SEN, po­lis­in­spek­tör

* Den svens­ka jour­na­lis­ten Kim Wall skul­le gö­ra ett re­por­tage om den dans­ke upp­fin­na­ren Pe­ter Madsen om­bord på hans ubåt. Ubå­ten läm­na­de ham­nen på Refs­ha­leøen i Kö­pen­hamn vid 19-ti­den tors­da­gen den 10 au­gusti.

* Un­der nat­ten mot fre­da­gen slår Walls part­ner larm om att ubå­ten in­te har åter­vänt och sö­kan­det in­leds. Un­der mor­go­nen kom­mer larm om att ubå­ten sjun­kit och Madsen räd­das. Kim Wall hit­tas in­te.

* Kom­man­de dag häk­tas Pe­ter Madsen för att ha or­sa­kat hen­nes död.

* Drygt en vec­ka se­na­re hit­tas en kvin­no­tor­so i vatt­net vid Ama­gers syd­kust, som är en del av Kö­pen­hamn. Tor­son be­kräf­tas som Kim Wall med hjälp av dna.

* Lör­da­gen den 7 ok­to­ber med­de­lar Kö­pen­hamns­po­li­sen att man hit­tat yt­ter­li­ga­re kvar­le­vor ef­ter Kim Wall. Bland an­nat har hu­vu­det hit­tats och po­li­sen sä­ger att den in­te kun­nat hit­ta ska­dor som över­ens­stäm­mer med Madsens på­stå­en­de att Wall dött när hon fick en luc­ka i hu­vu­det.

* Den 30 ok­to­ber med­de­lar po­li­sen att Pe­ter Madsen er­känt att han styc­kat Kim Walls kvar­le­vor. Pe­ter Madsen har i för­hör änd­rat sin historia om hur Kim Wall dog och häv­dar nu att hon av­li­dit till följd av kol­mo­nox­id­för­gift­ning in­ne i ubå­ten, vid ett till­fäl­le då han själv be­fann sig på ubå­tens däck.

– Fin­gerav­tryck och dna har körts mot re­le­van­ta re­gis­ter, men det finns ing­et som ty­der på ti­di­ga­re brotts­lig­het, sä­ger Møl­ler Jen­sen.

Po­li­sens in­for­ma­tion om att Madsen er­kän­ner styck­ning­en av Kim Wall kom ba­ra tim­mar ef­ter det att hans ad­vo­kat Be­ti­na Hald Eng­mark med­de­lat att han fri­vil­ligt går med på fort­satt häkt­ning till den 15 no­vem­ber.

”Jag har inga yt­ter­li­ga­re kom­men­ta­rer”, skri­ver Hald Eng­mark i ett sms till TT.

PO­LIS­UT­RED­NING­EN ÄR PÅ väg att bli fär­dig och rät­te­gång­en är in­pla­ne­rad. Den be­räk­nas på­gå i åt­ta da­gar med start den 8 mars näs­ta år. Åkla­ga­ren Ja­kob Buch-jep­sen räk­nar med att åta­let är klart fö­re års­skif­tet.

Bild: JO­HAN NILS­SON/TT

ÄND­RAR SIG. Po­lis­in­spek­tör Jens Møl­ler Jeb­sen be­kräf­tar att Pe­ter Madsen i po­lis­för­hör er­känt att det var han som styckade Kim Walls kvar­le­vor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.