Åtals­ho­tad re­ge­ring har rest till Belgien

Hallands Nyheter - - Världen - AGNETA STYRMAN/TT

Spa­ni­ens riks­å­kla­ga­re vill att höga fö­re­trä­da­re för den av­sat­ta re­gi­o­na­la re­ge­ring­en i Ka­ta­lo­ni­en ska ställas in­för rät­ta, med­de­la­de han i dag. Fle­ra av de åtals­ho­ta­de le­dar­na be­fin­ner sig i Belgien.

Riks­å­kla­ga­ren José Ma­nu­el Ma­za har väckt be­gä­ran i två in­stan­ser: ett mål i spe­ci­al­dom­sto­len Au­di­en­cia Na­cio­nal och ett an­nat i Högs­ta dom­sto­len, rap­por­te­rar tid­ning­en El País. Det fal­ler på do­ma­re att av­gö­ra om det blir pröv­ning­ar.

AN­KLA­GEL­SER­NA hand­lar om brott mot Spa­ni­ens för­fatt­ning: upp­ror och upp­vig­ling. Ma­za an­ser att ock­så miss­tan­kar om miss­hus­håll­ning med all­män­na me­del ska grans­kas.

Car­les Puig­de­mont, pre­si­dent i det ka­ta­lans­ka själv­sty­ret, av­sat­tes i fre­dags. Be­slu­tet ha­de fat­tats av central­re­ge­ring­en och god­känts av se­na­ten i Madrid till följd av att de ka­ta­lans­ka själv­stän­dig­hets­strä­van­de­na dri­vits så långt som till en om­röst­ning i det re­gi­o­na­la par­la­men­tet. Ka­ta­la­ner­na rös­ta­de då för att ut­ro­pa själv­stän­dig­het.

Så­väl Puig­de­mont som fle­ra and­ra med­lem­mar av den av­sat­ta re­ge­ring­en är nu i Belgien, en­ligt tid­ning­en La Van­gu­ar­dia. De vän­tas gö­ra ett ut­ta­lan­de un­der mån­dags­ef­ter­mid­da­gen.

En­ligt det bel­gis­ka me­die­bo­la­get VRT ska Puig­de­mont träf­fa po­li­ti­ker i Brys­sel, men ock­så ad­vo­ka­ter.

Car­les Puig­de­mont och hans andre­man Ori­ol Jun­que­ras om­fat­tas båda av den be­gä­ran som ställts till Au­di­en­cia Na­cio­nal.

Men även ett an­tal and­ra med­lem­mar av det ka­ta­lans­ka sty­ret ris­ke­rar åtal. Vid Högs­ta dom­sto­len av­görs om and­ra som en­ligt RÅ kan ha be­gått brott ska rann­sa­kas.

Madrid har ge­nom att åbe­ro­pa ar­ti­kel 155 i den spans­ka för­fatt­ning­en ta­git kon­troll över makt­ut­öv­ning­en i Ka­ta­lo­ni­en.

NY­VAL I RE­GI­O­NEN har ut­lysts till den 21 de­cem­ber. Det gjor­des av Spa­ni­ens pre­miär­mi­nis­ter Ma­ri­a­no Ra­joy i sam­band med att Madrid tog över mak­ten och upp­lös­te det sit­tan­de par­la­men­tet.

Puigdemonts par­ti, Ka­ta­lo­ni­ens de­mo­kra­tis­ka par­ti, kom­mer att stäl­la upp i va­let, upp­ger par­ti­fö­re­trä­da­re en­ligt Reu­ters.

Bild: EMILIO MORENATTI/TT

PÅ FLYKT. Car­les Puig­de­mont, pre­si­dent i det ka­ta­lans­ka själv­sty­ret, av­sat­tes i fre­dags av central­re­ge­ring­en i Madrid. Nu ho­tas han av åtal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.