Trumps ex-kam­pan­j­chef åta­lad för kon­spi­ra­tion

Hallands Nyheter - - Världen - TINA MAGNERGÅRD BJERS/TT

Pre­si­dent Do­nald Trumps ti­di­ga­re kam­pan­j­chef Paul Mana­fort har över­läm­nat sig till rätts­vä­sen­det och åta­lats på tolv punk­ter, bland an­nat för att ha kon­spi­re­rat mot USA. Åta­let är det förs­ta i ut­red­ning­en om rysk in­bland­ning i fjol­å­rets ame­ri­kans­ka pre­si­dent­val – men en­ligt Trump rör det gam­la hän­del­ser.

Pre­si­den­ten skri­ver på Twit­ter att an­kla­gel­ser­na mot Mana­fort, som fick läm­na kam­pan­jen i au­gusti i fjol, rör sa­ker som hän­de ”åra­tal” in­nan den­ne blev en del av Trump­kam­pan­jen. Men en­ligt åta­let har Mana­fort och hans sam­ar­bets­part­ner Rick Ga­tes kon­spi­re­rat mot USA mel­lan 2006 och 2017, skri­ver ny­hets­by­rån Reu­ters.

MANA­FORT OCH HANS ad­vo­kat gick in på FBI:S lo­kal­kon­tor i Washing­ton DC strax ef­ter kloc­kan åt­ta på mor­go­nen lo­kal tid. Kort där­ef­ter fram­gick det att åta­let mot ho­nom om­fat­tar tolv punk­ter, bland an­nat peng­a­tvätt, fals­ka ut­ta­lan­den, att ha kon­spi­re­rat mot USA samt un­der­lå­tel­se att rap­por­te­ra fi­nan­si­el­la åta­gan­de i ut­lan­det. Han ska även ha un­der­lå­tit att re­gi­stre­ra sig som ut­ländsk agent.

Det hem­li­ga åta­let mot Mana­fort ska ha re­gi­stre­rats re­dan i fre­dags, en­ligt ny­hetska­na­len CNN.

Även Rick Ga­tes har åta­lats och har om­betts att över­läm­na sig. Hans namn finns på do­ku­ment rö­ran­de bo­lag som Mana­fort star­tat på Cy­pern för att kun­na ta emot be­tal­ning­ar från po­li­ti­ker och af­färs­män i Ös­teu­ro­pa, skri­ver tid­ning­en The New York Ti­mes.

I EN UPP­GÖ­REL­SE som blev of­fent­lig på mån­da­gen har Trumps fö­re det­ta råd­gi­va­re Ge­or­ge Pa­pa­d­o­pou­los ock­så er­känt att han lju­git för Fbi-tjäns­te­män om kon­tak­ter med en per­son som ska stå Moskva nä­ra.

En­ligt Vi­ta hu­set har dock Pa­pa­d­o­pou­los haft ing­en el­ler myc­ket li­te kon­takt med Trump.

Ut­red­ning leds av den ti­di­ga­re Fbi-che­fen Ro­bert Mu­el­ler. I som­ras gjor­de FBI en räd i Paul Mana­forts hem och var­na­de ho­nom för att ett möj­ligt åtal var på gång.

Mana­fort bör­ja­de job­ba med Trumps pre­si­dent­kam­panj i mars 2016. Men när det fram­kom att han ta­git emot olag­li­ga be­tal­ning­ar på mot­sva­ran­de cir­ka 100 mil­jo­ner kro­nor från den pro­rys­ke ti­di­ga­re pre­si­den­ten i Ukrai­na Vik­tor Ja­nu­ko­vytj, fick han spar­ken av Trump. Det sked­de i au­gusti i fjol.

LÄGG DÄR­TILL ATT tid­ning­en The Washing­ton Post ny­li­gen av­slö­ja­de att Mana­fort ska ha er­bju­dit in­for­ma­tion om pre­si­dent­vals­kam­pan­jen till en rysk mil­jar­där med kopp­ling­ar till Kreml.

Trump har via twit­ter för­ne­kat sam­ver­kan med Ryss­land och kal­lat ut­red­ning­en ”häx­jakt”.

Bild: CAROLYN KASTER/TT

MISS­TÄNKT. Do­nald Trumps för­re kam­pan­j­chef Paul Mana­fort är åta­lad för bland an­nat peng­a­tvätt, fals­ka ut­ta­lan­den, och att ha kon­spi­re­rat mot USA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.