Pre­miä­ren skjuts upp

BANDY: BANDYALLSVENSKAN Histo­ri­en upp­re­par sig igen. Fril­le­sås BK:S pre­miär bor­ta mot Kungälv skjuts upp. Även förs­ta mat­chen hem­ma på Sjö­a­re­mos­sen är i fa­ro­zo­nen.

Hallands Nyheter - - Hallands Nyheter - Mat­ti­as Nils­son 010-471 53 42 ∙ mat­ti­as.nils­son@hn.se

Lars-jo­han Svanström, ord­fö­ran­de i Fril­le­sås BK, be­fin­ner sig för när­van­de på sol­se­mes­ter och är i en mil­jö där bandy känns gans­ka av­läg­set. Men verk­li­gen­he­ten i Sve­ri­ge, och i syn­ner­het söd­ra Sve­ri­ge ta­lar även emot spor­ten bandy.

”På grund av det mil­da vädret med­de­lar Kungälvs kom­mun att det i nu­lä­get in­te finns en re­a­lis­tisk möj­lig­het till att det finns is på Skar­pe Nord i hel­gen”, med­de­lar IFK Kungälv på sin hem­si­da.

– Det var sam­ma sketår för­ra året. He­la no­vem­ber blev ju lagd i dva­la. Vi fick in­te is för­rän i må­nads­skif­tet, sä­ger Lars-jo­han Svanström.

HIT­TILLS HAR FBK trä­nat två gång­er i vec­kan i Kungs­bac­ka ishall sen sep­tem­ber samt på stor is fy­ra, fem gång­er i Sur­te­hal­len. Där­för tap­par man ock­så kraft gente­mot kon­kur­ren­ter­na.

– Man märk­te det i Su­per­cu­pen i Möln­dal för­ra hel­gen, det var klass­skill­nad med Näs­sjö som har egen hall, de har ett stort för­språng, sä­ger Svanström.

FBK:S hem­mapre­miär mot just Näs­sjö den 11 no­vem­ber är ock­så i fa­ro­zo­nen då det vän­tas in plus­gra­der en­ligt pro­gno­ser­na.

RESERVPLANEN KAN BLI Sur­te­hal­len, Vä­ners­borg el­ler Troll­hät­tan, men det gil­lar in­te Svanström.

– För­bun­det har bli­vit hår­da­re och vill in­te att vi ska skju­ta upp för många mat­cher ef­tersom det blir trå­kigt att tit­ta på ta­bel­len. Helst ska vi hit­ta al­ter­na­tiv i när­om­rå­det. Men vi har ju för­kla­rat för dem att vi tap­par myc­ket i bil­jett­väg. Vi har haft mat­cher där up­pe in­nan och det är in­te många bi­lar som åker upp, det blir in­te många peng­ar i kas­san, sä­ger Lars-jo­han som hop­pas kun­na tränga in Näs­sjö-mat­chen nå­gon gång kring må­nads­skif­tet no­vem­ber-de­cem­ber - pre­cis som i fjol. Är det fler mat­cher som ris­ke­rar att flyt­tas?

– Nej, sen ska vi få till det. Hur många gång­er un­der din tid som ord­fö­ran­de har ni kun­nat kö­ra pre­miä­ren i tid?

– Fem av åt­ta gång­er. Det känns som folk var mind­re för­be­red­da förr. Det blev hätsk stäm­ning. Men de sista åren har vi ta­git det till oss i söd­ra Sve­ri­ge. Vi kan in­te gö­ra nå­got åt vädret och vi har ing­en hall. Hu­mö­ret på spe­lar­na är än­då up­pe jäv­ligt bra. Det viktigaste är dock att få bör­ja trä­na på stor is. Tap­par man poäng i förs­ta mat­cher­na är det på grund av det, att det sak­nas ru­tin med is­trä­ning på stor plan.

”Hu­mö­ret på spe­lar­na är än­då up­pe jäv­ligt bra. Det viktigaste är dock att få bör­ja trä­na på stor is”

LARS-JO­HAN SVANSTRÖM ord­fö­ran­de, Fril­le­sås BK

Bild: LARS-JO­HAN SVANSTRÖM/ARKIV

MILT VÄ­DER. Fril­le­sås se­rie­pre­miär mot Kungälv på bor­ta­plan skul­le ha spe­lats på lör­dag, men den skjuts upp på grund av is­brist. Även Fril­le­sås förs­ta hem­ma­match mot Näs­sjö 11 no­vem­ber lig­ger i fa­ro­zo­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.