Tro­tjä­na­re för­läng­er med Vin­bergs IF

Hallands Nyheter - - Sport - MAT­TI­AS NILS­SON 010-471 53 42 mat­ti­as.nils­son@hn.se

Vin­bergs IF har en rad nyc­kel­spe­la­re med ut­gå­en­de kon­trakt. Men man hop­pas att de ska vi­sa klubb­hjär­ta som Jo­han Sjögerén som för­längt. – Vi har kom­mit gans­ka långt i sam­ta­len med al­li­hop och vi tror nog det ska lö­sa sig, sä­ger sport­che­fen Da­ni­el Bengts­son.

En sta­bil fem­te­plats i väst­ra di­vi­sion 2 får ses som en strong pla­ce­ring av Vin­bergs IF sä­song­en 2017.

– Vi tap­pa­de ju många start­s­pe­la­re in­för i år, men har än­då gjort det jät­te­bra, med en tun­na­re trupp än vi är va­na vid. Nu sat­sar vi brett för att stär­ka kon­kur­rens­si­tu­a­tio­nen, sä­ger Da­ni­el Bengts­son.

Än så länge kan klub­ben in­te pre­sen­te­ra nå­got klart ny­för­värv, men man har hel­ler in­te fått nå­got ab­so­lut ”nej tack”.

– Vi sit­ter med spe­la­re vars kon­trakt går ut, och om man jäm­för med för­ra året lig­ger vi långt fram­me, me­nar Da­ni­el.

LAG­KAP­TE­NEN MALKOLM Karls­son är en som in­te har för­längt sitt kon­trakt än­nu. Det gäl­ler även Si­mon An­ders­son, Robin Öst­man, Mar­cus Thor­björns­son, Robin Tho­mas­son och Jo­han Mår­tens­son.

Ve­te­ra­nen Jo­han Sjögerén till­hör­de ock­så det säll­ska­pet - men skrev på tvåårs­kon­trakt un­der mån­da­gen.

– Jag trivs ju väl­digt bra i Vin­berg och har bli­vit väl om­hän­der­ta­gen se­dan jag kom hit. Det var li­te strul med job­bet i vå­ras, men nu ser det ut som det kom­mer bli bätt­re för­ut­sätt­ning­ar * Jo­han Mår­tens­son

* Malkolm Karls­son

* Si­mon An­ders­son

* Robin Öst­man

* Mar­cus Thor­björns­son

* Robin Tho­mas­son näs­ta år och jag kom­mer kun­na kö­ra fullt ut he­la året, sä­ger Jo­han som är di­a­lys­sjuk­skö­ters­ka på sjuk­hu­set i Var­berg.

TVÅ SITTNINGAR BLEV det med Da­ni­el Bengts­son.

– Jag or­kar in­te le­ka svår, skrat­tar Jo­han som hop­pas att många föl­jer i hans fot­spår:

– Får vi be­hål­la stom­men och spet­sa till med någ­ra nya spe­la­re tror jag det kom­mer bli ett väl­digt spän­nan­de 2018. Jag är gär­na med på re­san.

Da­ni­el Bengts­son är ock­så nöjd med Sjö­geréns namn­teck­ning.

– Han är jät­te­vik­tig för oss, bå­de på och ut­an­för pla­nen. Jo­han är en grym kil­le på al­la sätt.

”Jag trivs ju väl­digt bra i Vin­berg och har bli­vit väl om­hän­der­ta­gen se­dan jag kom hit”

JO­HAN SJÖGERÉN

Bild: RO­BERT BO­MAN/ARKIV

BLIR VIN­BERG TROGEN. Jo­han Sjögerén fort­sät­ter i Vin­bergs IF i minst två sä­song­er till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.