Klub­bar miss­tänks fixa eg­na mat­cher

Hallands Nyheter - - Sport - MAT­TI­AS NILS­SON 010-471 53 42 mat­ti­as.nils­son@hn.se MI­KAEL MARTINS­SON 010-471 52 47 mi­kael.martins­son@hn.se

Bå­de Svens­ka fot­boll­för­bun­det och po­li­sen mis­s­tän­ker att fle­ra fot­bolls­klub­bar i Su­pe­ret­tan och di­vi­sion 1 fix­ar si­na eg­na mat­cher, skri­ver Gö­te­borgs-pos­ten. – Vad är det du sä­ger? Helt otro­ligt, sä­ger Hå­kan Nils­son, sport­chef i Fal­ken­bergs FF.

– Det dy­ker upp tips in­i­från klub­bar med väl­digt då­lig eko­no­mi som sä­ger att för­e­ning­en själv tar till match­fix­ning för att räd­da klub­bens eko­no­mi. Det har vi rätt myc­ket in­for­ma­tion om. I de för­e­ning­ar­na rå­der det of­ta sto­ra mot­sätt­ning­ar runt det här, sä­ger kri­mi­nal­kom­mis­sa­rie Fred­rik Går­da­re till GP.

”Om det stäm­mer und­rar jag vart vi är på väg”

EN­LIGT HO­NOM RÖR det sig om tre–fy­ra klub­bar i Su­pe­ret­tan och di­vi­sion 1. Po­li­sen har ing­en in­for­ma­tion om det har fö­re­kom­mit i ett all­svenskt lag.

– Vi har ju sut­tit på mö­ten med Går­da­re men in­te hört nå­got om det­ta. Men vi har ju in­for­ma­tio­nen som vi gått ut till vå­ra spe­la­re från U17 och upp­åt att de all­tid ska kon­tak­ta oss om de ut­sätts för nå­got. Men det här är ju för­e­ning­ar­na själ­va i så fall. Her­re­gud! sä­ger Hå­kan Nils­son.

– Och om det stäm­mer und­rar jag vart vi är på väg.

LARS KARLS­SON, ord­fö­ran­de i Var­bergs Bo­is, blir som ett en­da stort frå­ge­tec­ken när han får hö­ra om upp­gif­ter­na.

– Att klub­bar skul­le med­ver­ka i match­fix­ning har jag svårt att tro. Det finns in­te på kar­tan. Ibland und­rar man ju vad som hän­der med sam­häl­let. Han fort­sät­ter: – Att det finns en­skil­da spe­la­re det har man ju för­stått, men att för­e­ning­ar­na själ­va skul­le gö­ra det nej, det är för mig helt osan­no­likt. Vi ska ha Sef-mö­te näs­ta vec­ka och det här kom­mer högt upp på agen­dan i så fall. Det är väl­digt all­var­ligt.

Än så länge är det in­te ju­ri­diskt olag­ligt för en för­e­ning att fixa en match, men myc­ket ty­der på att en lagänd­ring kom­mer 2019, en­ligt GP.

– När det in­te fö­re­kom­mer hot el­ler muta ut­an spe­la­re och le­da­re kom­mer över­ens om att fixa det här, så finns det ing­en lag som för­bju­der det, sä­ger Fred­rik Går­da­re.

Svens­ka fot­boll­för­bun­det HÅ­KAN NILS­SON

sport­chef, Fal­ken­bergs FF

be­kräf­tar att det finns miss­tan­kar om klubb­styrd match­fix­ning, men vill in­te sä­ga i vil­ken om­fatt­ning och på vil­ka ni­vå­er det fö­re­kom­mer.

– Det är svårt att få det be­kräf­tat men vi gör allt vi kan, sä­ger för­bun­dets chefsju­rist An­ders Hü­bi­net­te till Gö­te­borgs-pos­ten.

IHÅKAN NILS­SON Fal­ken­bergs FF har bli­vit in­for­me­rad om att en match i Su­pe­ret­tan kan om­sät­ta un­ge­fär 30-35 mil­jo­ner kro­nor värl­den över.

– Hur man mätt det, vet jag in­te, men det är en siff­ra jag har. Spe­lar du själv på Fal­ken­bergs FF:S mat­cher?

– Nej. Jag har ett ti­o­vec­kors Lot­to, kö­per åt­ta Triss­lot­ter i må­na­den ge­nom Fal­ken­bergs FF och har gått ur Post­k­od­lot­te­ri­et. Dess­utom är jag en usel tip­pa­re...

Var­bergs Vin­ter­cup spe­la­des i Bou­lo­dro­men med många svens­ka elit­spe­la­re var på plats lik­som fy­ra av Nor­ges bäs­ta spe­la­re! Se­g­ra­de gjor­de Basti­en Testa­ni­e­re och Ben­ny Bel-laf­kie från Oslo­klub­ben Gro­rud­da­len Pe­tan­que. Ar­ran­ge­ran­de Kul­knap­pen kun­de räk­na in 34 lag. Täv­ling­en, som var en öp­pen dub­bel, av­gjor­des med pool­spel och ef­ter­föl­jan­de di­re­kut­slag­ning. Bland de lokala la­gen var det ba­ra hem­ma­klub­bens Ul­la och Jan-olof Ols­son som lyc­ka­des ta sig till Aslut­spe­let.

Bild: ERIK SIMANDER

SKUMMA SPEL. En­ligt kri­mi­nal­ko­mis­sa­rie Fred­rik Går­da­re har det kom­mit tips till po­li­sen att tre fy­ra klub­bar i su­pe­ret­tan och di­vi­sion ett syss­lar med match­fix­ning för att räd­da sin eko­no­mi.

Bild: ANDRE­AS L ERIKS­SON

CHOC­KAD. FFF:S sport­chef Hå­kan Nils­son trod­de knappt si­na öron när vi lå­ter ho­nom kom­men­te­ra Går­da­res upp­gif­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.