Kost­na­der­na för nya stads­de­len Söd­ra Trön­ninge ske­nar när allt görs i fel ord­ning.

Tvärtom­pla­ne­ring­en i Söd­ra Trön­ninge bju­der nu på ovän­ta­de ut­gif­ter. Prislap­pen på vägar­na runt sko­lan blir sex­ton mil­jo­ner kro­nor hög­re än tänkt.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - REBECKA KVINT 010-471 53 69 rebecka.kvint@hn.se

Slut­no­tan för byg­get av Trön­ninge sko­la och Treste­get är in­te helt fär­digräk­nad, men allt ty­der på att byg­ge­na blev bil­li­ga­re än kom­mu­nen bud­ge­te­rat.

An­nat är det med om­rå­det i sko­lans och id­rotts­an­lägg­ning­ens ome­del­ba­ra när­het. No­tan för vägar­na, park­om­rå­det, buss­håll­plat­ser­na och cy­kel­vä­gar­na var bud­ge­te­ra­de till 30,8 mil­jo­ner kro­nor men nu lan­dar no­tan i stäl­let på 46,8 mil­jo­ner kro­nor.

ORSAKEN GÅR ATT fin­na i skol­byg­gets for­ce­ra­de tids­plan.

Be­ho­vet av sko­lan an­sågs av po­li­ti­ker­na som så akut att den och vägar­na runt den bygg­des in­nan någon­ting an­nat – vägar, bo­stä­der, par­ker, torg, bu­ti­ker – i den nya stads­de­len var pla­ne­rat.

När byg­get av vägar­na runt skol­om­rå­det skul­le upp­hand­las var in­te de geo­tek­nis­ka un­der­sök­ning­ar­na kla­ra. När mar­ken väl var un­der­sökt stod det klart att vägen kräv­de väl­digt om­fat­tan­de grund­lägg­ning – nå­got som grä­ver dju­pa hål i plån­bo­ken.

MEN DET VAR in­te det en­da. Grön­om­rå­det be­höv­de fler åt­gär­der för skyd­det av den käns­li­ga Him­leån än man trod­de från bör­jan och an­lägg­ning­en av det om­rå­det för­dy­ras med drygt en mil­jon kro­nor.

En an­nan en­skild post som dri­vit på ut­gif­ter­na är den hän­syn som byg­get be­hövt ta till den sto­ra dricks­vat­ten­led­ning­en som lö­per rakt ge­nom det som ska bli Söd­ra Trön­ninge. Kör man över den med tunga ma­ski­ner ris­ke­rar den att ska­das. För att und­vi­ka ska­dor kräv­des om­fat­tan­de skydds­åt­gär­der. Prislap­pen på det: 4,3 mil­jo­ner kro­nor.

Bud­ge­ten ba­se­ra­des allt­så in­te på kän­da fakta ut­an sna­ra­re an­ta­gan­den och giss­ning­ar.

SKOLBYGGET FICK AB­SO­LUT in­te bli för­se­nat och det kräv­de en del dy­ra­re lös­ning­ar än man kun­nat ta till an­nars när det gäl­ler vägar­na. I öv­rigt ha­de in­te så många av kost­na­der­na kun­nat und­vi­kas, en­ligt Mag­nus Sjö­berg på sam­hälls­ut­veck­lings­kon­to­ret och Mar­tin Jo­hans­son, pro­jekt­chef på ham­noch ga­tu­för­valt­ning­en. Men med or­dent­lig pla­ne­ring ha­de kost­na­der­na va­rit kän­da från bör­jan.

Kom­mun­sty­rel­sens Ha­rald La­gerstedt (C) tyc­ker att tjäns­te­män­nen skul­le ha var­nat för de ökan­de kost­na­der­na ti­di­ga­re. Men i grund och bot­ten vill han här­le­da pro­ble­men till det sätt på vil­ket om­rå­det pla­ne­rats.

– Det är det som är orsaken till att det blir så här. Ha­de man haft fram­me pla­nen från bör­jan ha­de det in­te bli­vit så här, sä­ger han.

Kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Ann-char­lot­te Sten­kil (M) har ti-

di­ga­re ut­ta­lat sig kri­tiskt om hur Söd­ra Trön­ninge han­te­rats. Kom­mun­sty­rel­sen led­des av Jör­gen War­born (M) när de förs­ta be­slu­ten togs. I vec­kan har hon va­rit upp­ta­gen men sva­rar HN via sms. ”Min slut­sats – som jag i och för sig har fram­fört un­der många år – är att man mås­te ta plan­pro­gram­met (hel­he­ten) in­nan man tar en en­skild de­talj­plan, vil­ket man gjort i det här fal­let.”

OPPOSITIONSRÅDET JANA Nils­son (S) me­nar att sko­le­le­ver­na bli­vit drab­ba­de om man ha­de gått den for­mellt rät­ta vägen.

– Själv­klart är det in­te ba­ra att man gör på det här sät­tet, sam­ti­digt som al­ter­na­ti­vet ha­de va­rit att på­bör­ja allt ar­be­te med sko­lan nu, och det ha­de va­rit säm­re.

– Jag kan in­te för­sva­ra att vi in­te ha­de ett pro­gram fram­me in­nan vi bör­ja­de byg­ga skol­om­rå­det, men det var nöd­vän­digt att byg­ga en sko­la. Det var jät­te­vik­tigt för mig och sä­kert för al­la som har barn där nu. Det ha­de bli­vit myc­ket vär­re om vi vän­tat tre år till med sko­lan.

SPRUCKEN BUD­GET. På många sätt har byg­get av sko­lan haft pis­kan över sig från bör­jan. Det har gjort att kal­ky­ler­na för skol­om­rå­dets ome­del­ba­ra när­het – vägar och park­mark – blev väl­digt osäk­ra.

Bild: ANNIKA KARLBOM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.