Re­gi­o­nens sats­ning ska få barn och unga att bör­ja slöj­da. HN be­sök­te bar­nen i Rolfstorps sko­la.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - TOVE AN­DERS­SON 031-62 40 00 tove.an­ders­son@gp.se

När Gekås för and­ra året i rad ar­ran­ge­rar en tjej­helg sål­de bil­jet­ter­na slut på re­kord­tid. – Ing­et an­nat pa­ket har nå­gon­sin sålt slut så snabbt, sä­ger Jo­han­na Olesen, för­sälj­nings­chef på Gekås.

För­ra året ar­ran­ge­ra­de Gekås ett helt nytt shop­ping­ä­ven­tyr – och då ba­ra för tje­jer. Re­dan då sål­de den så kal­la­de ”Tjej­hel­gen” bätt­re än nå­got an­nat pa­ket de ha­de lan­se­rat.

– Vi vill ju ta hand om vå­ra bäs­ta be­sö­ka­re, och tje­jer tyc­ker om att shop­pa. Vi gjor­de då ett pa­ket som in­klu­de­ra­de pre­cis vad vi vet att vå­ra tje­jer vill ha, sä­ger Jo­han­na Olesen, för­sälj­nings­chef på Gekås.

DE LYC­KA­DES DÅ fyl­la he­la ho­tel­let på li­te mer än tre tim­mar.

– Då slog vi al­la ti­di­ga­re pa­ket, vil­ket vi­sa­de på att vi ha­de gjort rätt, sä­ger Jo­han­na Olesen.

När de i år uppre­pa­de kon­cep­tet sål­de tjej­hel­gen slut på en helt ny re­kord­tid.

– Vi sål­de slut tjej­hel­gen på knappt en tim­me. Det var näs­tan li­te Hå­kan Hell­ström-käns­la på det, sä­ger Jo­han­na Olesen.

” Vi sål­de slut tjej­hel­gen på knappt en tim­me. Det var näs­tan li­te Hå­kan Hell­ström-käns­la på det”

FÖR ATT MÖ­TA ef­ter­frå­gan har Gekås där­för ut­ö­kat ut­bu­det med yt­ter­li­ga­re en tjej­helg.

– Ja, nu blir det istäl­let två hel­ger. Vi fyl­ler ho­tel­let med tje­jer­na och har bland an­nat en mo­de­vis­ning där vå­ra kol­le­gor och in­kö­pa­re går som man­ne­käng­er. Den var väl­digt upp­skat­tad för­ra året.

JO­HAN­NA OLESEN för­sälj­nings­chef, Gekås

Bild: AN­NA OSCARSON

HÖG KONCENTRATION. Til­de Inge­mars­son så­gar för glat­ta li­vet in­om Re­gi­on Hal­lands pro­jekt Hej slöjd.

Bild: JO­NA­TAN BYLARS

MÅNGA IN­TRES­SE­RA­DE. För att mö­ta ef­ter­frå­gan har Gekås där­för ut­ö­kat ut­bu­det med yt­ter­li­ga­re en tjej­helg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.