Li­vets gång.

Fräls­nings­sol­da­ten Ing­var Fall­ström, Mo­rup, fyl­ler 90 år på pingst­da­gen. Det fi­rar det ge­nom en guds­tjänst för att tac­ka li­vet.

Hallands Nyheter - - Si­dan 1 - GRA­TU­LE­RAR: FRÄLS­NINGS­OF­FI­CE­REN ING­VAR FALL­STRÖM 90 ÅR 21 MAJ Le­na berglund le­na.berglund@hn.se 010-471 53 63

Det är Fräls­nings­ar­mens Horn­mu­sik­kår från Tranås som kommer på be­sök.

– Det är en av Fräls­nings­ar­méns främs­ta horn­mu­sik­kå­rer, hop­pas det kommer många till guds­tjäns­ten, sä­ger han.

ING­VAR HAR SOM fräls­nings­sol­dat tjänst­gjort på oli­ka plat­ser i Sve­ri­ge och ut­om­lands. När han ar­be­ta­de i New York ”un­der myc­ket in­tres­san­ta fy­ra år” fick han 1988 ta emot horn­mu­sik­kå­ren från Tranås, un­der en del av kå­rens 18-da­gar­stur­né var han dess färd­le­da­re.

Med på guds­tjänst på pingst­da­gen är ock­så kom­men­dör Sven Nils­son, 99 år, så Ing­var kommer in­te att va­ra äldst i kyr­kan. Ing­var som ny­li­gen är hem­kom­men från Stock­holm ler och be­rät­tar:

– Jag var har va­rit på Fräls­nings­ar­méns kon­gress i Stock­holm un­der tre da­gar. Jag trod­de ald­rig att jag skul­le or­ka, men med stor hjälp av en av mi­na dött­rar och min el­rull­stol gick det bra. Det var ro­ligt att träf­fa al­la. Min go­de vän Sven Nils­son, som är 99 år, var med. När vi mar­sche­ra­de ge­nom stan gick Sven med och jag själv åk­te bred­vid i min el­rull­stol.

Ing­var föd­des i Karlsko­ga 1928 som yngst i en barn­kull på åt­ta. För­äld­rar­na ar­be­ta­de som dräng och pi­ga.

– Jag ha­de en lek­kam­rat som het­te Li­te om: Ing­var Fall­ström * Fyl­ler: 90 år den 21 maj

* Bor: på Kvarn­vä­gen i Mo­rup

* Fa­milj: fem barn, 14 barn­barn, 17 barn­barns­barn, ingif­ta och bli­van­de ingif­ta. Hu­strun Sti­na av­led 1991

* Fi­rar fö­del­se­da­gen: Ge­nom en tack­sä­gel­seguds­tjänst i Mo­rups kyr­ka, med start kloc­kan 15.00. Istäl­let för blom­mor och pre­sen­ter hop­pas Ing­var på gå­vor till Fräls­nings­ar­méns ar­be­te för att ge barn och unga i Lett­land ett bätt­re liv. Gå­vo­gram kan skic­kas ge­nom Fräls­nings­ar­méns Plus­gi­ro 900480-5, bank­gi­ro 900-4805 el­ler Swish 900 48 05 - skriv ”Till barn i Lett­land” el­ler ge­nom kol­lek­ten i kyr­kan. Stig som frå­ga­de mig om vi in­te kun­de gå med i scou­ter­na. Året var 1938 och jag var tio år. Vi gick dit, det var Fräls­nings­ar­méns scou­ter.

17 MARS 1940 blev han frälst. Ing­var gick sju år i sko­lan, där­ef­ter var han tvung­en att bi­dra till sin fa­miljs för­sörj­ning och han bör­ja­de som spring­pojk och gick se­dan som elev för att lä­ra sig svet­sa. Men Ing­var kän­de att Gud ha­de en an­nan plan med hans liv. 1946 res­te han till Stock­holm och ut­bil­da­de sig till of­fi­cer i Fräls­nings­ar­mén.

Året ef­ter or­di­ne­ra­des han som of­fi­cer med löjt­nants rang. Se­dan dess har han va­rit kår­le­da­re på 17 plat­ser, di­vi­sions­chef i två di­vi­sio­ner, två tjäns­ter på Hög­kvar­te­ret, tio år i ung­doms­ar­be­tet samt som pen­sio­när di­strikts­chef i Lett­land.

Ing­var är änk­ling se­dan 1991 då hans äls­ka­de hust­ru och strids­kam­rat Sti­na gick bort. De möt­tes 1945 och gif­te sig nio år se­na­re i Rätt­vik där Sti­na då var sta­tio­ne­rad. De fick fem barn och flyt­ta­de of­ta.

Se­dan sex år bor Ing­var i Mo­rup. Det är dot­tern i Skogs­torp som vil­le ha ho­nom i när­he­ten. Han är rull­stols­bu­ren se­dan han 1991, strax ef­ter att han blev än­ke­man, drab­ba­des av mus­kel­sjuk­do­men IBM.

– Jag är unik, sko­jar han. Det är ba­ra två på mil­jo­nen som drab­bas. Läkar­ve­ten­ska­pen står frå­gan­de, det en­da de vet är att det slu­tar i rull­stol. Sjuk­do­men äter på mi­na musk­ler. Jag har svårt att skri­va, men tack va­re el­rull­sto­len kan jag ta mig fram, sä­ger han.

ING­VAR, MED SI­NA vän­li­ga glitt­ran­de ögon, är trots allt tack­sam över li­vet, sin fa­milj och al­la si­na vän­ner. Och allt bra han fått upp­le­va.

Han är ock­så tack­sam över att han har fått hjäl­pa många med­män­ni­skor ge­nom åren och det vill han fort­sät­ta med. Som pen­sio­när ar­be­ta­de han som di­strikts­chef i Lett­land.

– Bar­nen ha­de det myc­ket svårt och drev på ga­tor­na och fort­fa­ran­de finns det be­hov av hjälp. I stäl­let för blom­mor och pre­sen­ter ber jag om gå­vo­gram. Peng­ar­na ska gå till Fräls­nings­ar­méns ar­be­te för att ge barn och unga i Lett­land ett bätt­re liv. Det gäl­ler även kol­lek­ten som sam­las in un­der guds­tjäns­ten. Al­la är väl­kom­na till tack­sä­gel­seguds­tjäns­ten.

Bild: OLA FOL­KES­SON

ett bätt­re liv. Ing­var Fall­ström vill fort­fa­ran­de hjäl­pa värl­den. Istäl­let för blom­mor och pre­sen­ter vill han att peng­ar skänks till Fräls­nings­ar­méns ar­be­te för att ge barn och unga i Lett­land

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.