Po­li­sen: ”Olyc­ka bakom An­nas död”

FALKENBERG: För­un­der­sök­ning­en kring Anna Spång-lyngs död läggs ned. Be­slu­tet får kri­tik av mam­ma Git Spång: ”Det kom som en käft­smäll”.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - UL­LA­RED MÅRTEN SAMU­EL­SON 010-471 52 74 mar­ten.samu­el­son@hn.se

In­te ba­ra shop­pingsug­na be­sö­ker Ul­la­red den här vec­kan. Även po­li­sen är på plats vid det sto­ra gu­la va­ru­hu­set.

En hus­bil med po­li­sens log­ga står upp­ställd fram­för Gekås. Sam­man­lagt har fem per­so­ner till­fäl­ligt flyt­tat ut från Falkenberg till in­lan­det.

– Det är två ut­re­da­re, två ut­ryck­nings­po­li­ser och jag. Man har be­slu­tat att ha en in­sats­vec­ka med fo­kus på brotts­före­byg­gan­de ar­be­te ge­nom syn­lig­het. Sam­ti­digt är tra­fi­ken­he­ten här och gör kon­trol­ler på bus­sar som kom­mer hit och tra­fi­ken över­lag, be­rät­tar sta­tions­be­fäl An­ders Pers­son.

Nor­malt är po­lis­sta­tio­nen i Ul­la­red ba­ra be­man­nad fy­ra tim­mar i vec­kan, men he­la den här vec­kan finns den till­fäl­li­ga am­bu­le­ran­de styr­kan på plats var­je dag från lunch och fram till stäng­nings­dags.

– FRAM­FÖR ALLT är syn­lig­he­ten vik­tig. Att be­sö­kar­na kän­ner trygg­het av att vi finns här. Vi fot­pat­rul­le­rar bå­de in­ne på va­ru­hu­set och ut­an­för. Vi vill ock­så för­dju­pa vår sam­ver­kan med Gekås som re­dan är god. Men det är skill­nad att träf­fas på plats mot att träf­fas över te­le­fon.

– Ba­se­rat på brotts­sta­tisti­ken så in­träf­far de fles­ta stöl­der­na på ef­ter­mid­da­gar och kväl­lar. Nor­malt sett får vi åka hit varan­nan el­ler var tred­je dag för att ta hand om snat­ta­re. Hit­tills har vi in­te fått gö­ra det den här vec­kan så vår när­va­ro har kanske gett re­sul­tat, kon­sta­te­rar

”Fram­för allt är syn­lig­he­ten vik­tig. Att be­sö­kar­na kän­ner trygg­het av att vi finns här”

An­ders Pers­son, sta­tions­be­fäl

An­ders Pers­son (se­na­re på kväl­len greps dock en per­son).

Han rät­tar sig själv och på­pe­kar att det in­te he­ter snat­te­ri läng­re fastän de fles­ta fort­fa­ran­de sä­ger så. Kor­rekt be­näm­ning se­dan 1 juli 2017 är ringa stöld (då det hand­lar om bu­tiksva­ror till ett vär­de av mind­re än 1 000 kro­nor).

– Vår när­va­ro har ta­gits emot väl­digt po­si­tivt av bå­de nä­ringsid­kar­na och all­män­he­ten. Många kom­mer fram hit och frå­gar om po­li­sens ar­be­te och vi får en hel del frå­gor om tra­fik­reg­ler,

Någ­ra stör­re in­gri­pan­den har det in­te hand­lat om.

– Nej, vi har ba­ra fått ta hand om någ­ra ser­viceä­ren­den. En tjej kom och be­rät­ta­de om en hund som var in­stängd i en bil när det var jät­tevarmt. Någ­ra trodde att de­ras bil var stu­len då de in­te kun­de hit­ta den. Men det hän­der då och då att folk glömt var de har par­ke­rat på den jät­testo­ra par­ke­ring­en.

Två unga lag­bry­ta­re pas­se­rar tätt in­till mitt un­der HN:S in­ter­vju.

– Grab­bar, skjut­sa in­te! Det får ni in­te. Det kos­tar 1 000 kro­nor och är onö­di­ga peng­ar, för­ma­nar An­ders Pers­son två unga poj­kar som åker för­bi på en cy­kel.

– Va!? Får man in­te det? und­rar kil­lar­na för­vå­nat och ser ge­nu­int över­ras­ka­de ut.

GEKÅS SÄKERHETSCHEF BORIS Carlsson kan bekräf­ta att det har va­rit gans­ka lugnt med stöl­der se­dan po­li­sens hus­bil kom på plats.

– Vi ha­de en som greps strax in­nan stäng­nings­dags i går kväll. Då gick det ju snabbt att han­te­ra med ut­re­dar­na på plats. Man hör ju ock­så från vå­ra kun­der att det är trygg­hets­ska­pan­de med po­li­sen på plats. Det är en­bart po­si­tivt och vi ser gär­na att de gör fler be­sök med sitt rul­lan­de kon­tor.

LÄNG­RE IN­ÅT LAN­DET. Sta­tions­be­fäl An­ders Pers­son har till­fäl­ligt flyt­tat från

Bild: OLA FOLKESSON

Falkenberg och öpp­nat kon­tor i Ul­la­red den här vec­kan.

LI­TEN STYR­KA. För­u­tom An­ders Pers­son är två ut­re­da­re och två ut­ryck­nings­po­li­ser på plats i Ul­la­red, re­do att ryc­ka ut från den mo­bi­la sta­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.