Dyrt när ex­a­men ska fi­ras

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - JU­LIA LIND­VALL ju­lia.lind­vall@hn.se HAL­LAND

Ett ge­nom­snitt­ligt stu­dent­fi­ran­de be­räk­nas kos­ta 16 500 kro­nor, en känn­bar kost­nad för många fa­mil­jer.

I bå­de Falkenberg och Var­berg är kom­mu­nens möj­lig­het att hjäl­pa mind­re be­med­la­de fa­mil­jer be­grän­sad.

Eko­no­miskt ut­sat­ta fa­mil­jer har of­ta svårt att fi­nan­si­e­ra ett stu­dent­fi­ran­de. Kom­mu­nens möj­lig­het att hjäl­pa dem är be­grän­sad.

En un­der­sök­ning som Svensk han­del gjor­de 2011 vi­sa­de att kost­na­den för ett stu­dent­fi­ran­de i snitt bru­kar lan­da på 16 500 per stu­dent. För ung­do­mar i eko­no­miskt ut­sat­ta fa­mil­jer kan stu­den­två­ren in­ne­bä­ra en tuff pe­ri­od där de tving­as av­stå från fi­ran­det med klass­kam­ra­ter­na.

I bå­de Falkenberg och Var­berg är kom­mu­nens möj­lig­het att hjäl­pa till be­grän­sad.

ÅSA GUSTAVSSON ÄR vi­ka­ri­e­ran­de verk­sam­hets­le­da­re på stöd- och för­sörj­nings­en­he­ten i Fal­ken­bergs kom­mun. Hon be­rät­tar att det ba­ra är fa­mil­jer som re­dan har för­sörj­nings­stöd som kan sö­ka om ex­tra bi­drag in­för stu­den­ten.

– Det finns in­te myc­ket bi­stånd att få in­för stu­den­ten. Vi bru­kar in­for­me­ra de fa­mil­jer som be­rörs om vil­ken hjälp som finns när det bör­jar när­ma sig, sä­ger hon.

I Falkenberg finns tyd­li­ga rikt­lin­jer för vil­ket stöd en eko­no­miskt ut­satt stu­dent­fa­milj kan få: 1 500 kro­nor.

–Fa­mil­jen kan prö­va att sö­ka mer, men of­tast blir det av­slag.

även

SAM­MA RIKT­LIN­JER GÄL­LER i Var­berg.

–För­sörj­nings­stö­det är ju ba­ra till det ab­so­lut nöd­vän­di­gas­te. Man kan få upp till 1 500 kro­nor till en stu­dent­mös­sa el­ler klä­der till fi­ran­det, sä­ger Kristi­na Hed­lund, en­hets­chef för för­sörj­nings­stöd i Var­berg.

In­för stu­den­ten bru­kar det va­ra om­kring en till tre fa­mil­jer som an­sö­ker om ut­ö­kat stöd.

– Det är väl­digt få, vi har un­ge­fär 50 fa­mil­jer med för­sörj­nings­stöd i Var­berg, och en­dast ett få­tal har ett barn som tar stu­den­ten, sä­ger hon.

I Fal­ken­bergs för­sam­ling finns ett so­ci­alt nät­verk som in­för stu­den­ten hjäl­per en­sam­stå­en­de för­äld­rar. Di­a­ko­nen Helena Pihl är ak­tiv i nät­ver­ket och träf­far re­gel­bun­det de eko­no­miskt ut­sat­ta för­äld­rar­na.

–Stu­den­ten är en svår tid för många. En del käm­par för att ens ha peng­ar till att hand­la mat i van­li­ga fall och sen kom­mer stu­den­ten på det, sä­ger Helena Pihl.

KYR­KAN BISTÅR IN­TE nå­gon med peng­ar in­för stu­den­ten, men de bru­kar sam­la in sa­ker som kan hjäl­pa.

– Vi bru­kar kun­na de­la ut bal­klän­ning­ar och ko­sty­mer, det bru­kar va­ra väl­digt upp­skat­tat. Må­let är att bar­nen till eko­no­miskt ut­sat­ta för­äld­rar ska kun­na kän­na sig in­klu­de­ra­de i fi­ran­det, och att de kan del­ta på sam­ma vill­kor som al­la and­ra.

En­ligt Helena Pihl är det van­ligt att för­äld­rar­na mår då­ligt över att in­te kun­na ge bar­nen det som för­vän­tas ut­i­från. Hen­nes upp­skatt­ning är att det var­je år kom­mer om­kring tio fa­mil­jer till för­sam­ling­en i Falkenberg och ber om hjälp in­för stu­den­ten.

”Stu­den­ten är en svår tid för många. En del käm­par för att ens ha peng­ar till att hand­la mat i van­li­ga fall och sen kom­mer stu­den­ten på det.”

HELENA PIHL

Di­a­kon

Bild: HENRIK MONTGOMERY/TT

PENGAÅNGEST. Stu­den­två­ren är fylld av ut­gif­ter. För barn till för­äld­rar som in­te har råd att be­ta­la kan fi­ran­det präglas av en käns­la av ut­an­för­skap.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.