To­a­let­ter kan spräc­ka park­bud­get

En tio se­kun­der lång film om hur dumt det är att kö­ra för fort. Det blev till pris för ett gäng glada fjär­de­klas­sa­re på Trönninge sko­la.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - TRÖNNINGE SKO­LA: ELE­VER PRI­SAS FÖR TRAFIKVETT Ma­til­da.carlstrom@var­bergs­pos­ten.se

Brunns­par­ken kan kom­ma att bli nå­got dy­ra­re än be­räk­nat. En an­led­ning är att kom­mu­nen änd­ra­de ut­sik­ter­na för par­kens of­fent­li­ga to­a­let­ter.

Många för­äld­rar kör i 50 trots att det ba­ra är 30 ut­an­för sko­lor runt om i lan­det.

Det upp­märk­sam­ma­de Na­tional­för­e­ning­en för tra­fik­sä­ker­he­tens främ­jan­de (NTF) i väst ge­nom en film­täv­ling.

I ETT KORTKORT film­klipp har fjär­de­klas­sar­na Fre­ja, Vil­mer, Ersin, Tu­va och Lin­nea på Trönninge sko­la lå­tit en lek­saks­bil kö­ra på en plast­fi­gur i 30 kilo­me­ter i tim­men och se­dan en gång till i 40 kilo­me­ter i tim­men. På så vis har de ve­lat vi­sa hur myc­ket mer ska­da det kan gö­ra trots den re­la­tivt lil­la has­tig­hets­ök­ning­en. Fil­men blev ett av fem vin­nan­de bi­drag i täv­ling­en som kal­las för #10se­kun­der. Att den he­ter så och att fil­mer­na är på tio se­kun­der har sin för­kla­ring.

– Det är för att det är just tio se­kun­der man vin­ner på att kö­ra för fort. Vi vill vi­sa hur li­te man hin­ner gö­ra på tio se­kun­der, sä­ger Anna Swe­den­fors från NTF.

265 FILMKLIPPBIDRAG från Hal­land och Väst­ra Gö­ta­land kon­kur­re­ra­de om pri­set. Egent­li­gen ha­de för­e­ning­en ba­ra tänkt väl­ja ut tre, pre­cis som ti­di­ga­re år, men det var för svårt att väl­ja.

– Det var otro­ligt många bra bi­drag i år, och vi fast­na­de di­rekt

för Trönninge sko­las bi­drag, sä­ger Anna Swe­den­fors.

På tors­da­gen fick ele­ver­na ta emot blom­mor och di­plom från för­e­ning­en. He­la klas­sen får dess­utom åka en hel­dag till Uni­ver­se­um i Gö­te­borg som pris.

– Vi blev jät­te­gla­da! sä­ger Tu­va vid pris­ut­del­ning­en.

TRÖNNINGE SKO­LA INVIGDE si­na nya lo­ka­ler i hös­tas och in­om någ­ra år kom­mer om­rå­det att växa or­dent­ligt när 900 bo­stä­der och ett li­tet cent­rum byggs i när­he­ten. Men det är ingen­ting som lä­rar­na Li­se­lot­te Svensson el­ler Jo­se­fin Sjö­berg tror kom­mer att stö­ra sko­lan ur tra­fik­syn­punkt.

–Det känns som att man har tänkt till bra. Sko­lan är så pass skyd­dad av sta­ket ock­så, så det känns in­te som att det kom­mer på­ver­ka så myc­ket, sä­ger Li­se­lot­te Svensson.

”Det var otro­ligt många bra bi­drag i år, och vi fast­na­de di­rekt för Trönninge sko­las bi­drag.” ANNA SWE­DEN­FORS

NTF

JO­SE­FIN SJÖ­BERG hål­ler med:

– Det är jät­te­bra att de byg­ger en cy­kel­väg ut­an­för sko­lan nu ock­så, sä­ger hon.

Ele­ver­na Vil­ma och Emil bor längs den nya cy­kel­ba­nan.

– Jag cyklar till sko­lan he­la ti­den så det är jät­te­bra. När det var van­lig väg var det svårt att cyk­la, sä­ger Emil.

– Jag fick va­ra på fri­tids he­la hös­ten ef­tersom jag in­te kun­de gå hem in­nan de bör­ja­de byg­ga den. Det blir jät­te­bra nu, sä­ger Vil­ma.

MA­TIL­DA CARLSTRÖM

#10SE­KUN­DER. Fjär­de­klas­sar­na Fre­ja, Vil­mer, Ersin, Tu­va och Lin­nea på Trönninge sko­la blev ett av fem vin­nan­de bi-

Bild: MA­TIL­DA CARLSTRÖM

drag i tra­fik­sä­ker­hets­täv­ling­en. Anna Swe­den­fors från NTF i bak­grun­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.