Grisha­ge ut­ma­na­de för­sko­le­barn

FALKENBERG: Tull­bro för­sko­las år­li­ga lopp runt grisha­gen löp­te i so­ligt vä­der. Mind­re barn­grup­per för de små bar­nen ger mer tid för ro­lig­he­ter.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - STEFAN NODESJÖ stefan.no­desjo@hn.se FALKENBERG

”Mind­re grupper är ett mås­te. Dess­utom de ökan­de kra­ven på do­ku­men­ta­tion. Vi mås­te hin­na, det hand­lar om att in­te mis­sa bar­nens gyl­le­ne till­fäl­len. Det dö­dar vår kre­a­ti­vi­tet.”

AN­NET­TE LINDBERG för­s­kol­lä­ra­re, Tull­bro för­sko­la

Strå­lan­de vä­der och in­ten­siv upp­värm­ning fö­re­gick Tull­bro för­sko­las år­li­ga lopp på För­sko­lans dag. Barn mel­lan ett och fem år tog sig runt och al­la fick me­dal­jer för be­svä­ret.

Som tra­di­tio­nen bju­der skul­le bar­nen från de tre av­del­ning­ar­na Kläd­ny­pan, Tänd­stic­kan och Tum­stoc­ken springa grisha­gen runt.

Men först var det upp­värm­ning där bar­nen upp­munt­ra­des till att ploc­ka po­ta­tis på mar­ken, äpp­len i skyn och stud­sa som en boll.

Se­dan var det dags att av­del­nings­vis springa ba­nan som var ut­märkt med gu­la flag­gor och per­so­nal.

KNAPPT HA­DE Tänd­stic­kan släppts iväg in­nan de förs­ta från Kläd­ny­pan sprang i mål.

Al­la fär­digsprung­na barn he­ja­de och klap­pa­de in de kvar­va­ran­de lö­par­na. Per­so­na­len möt­te med ut­rop som ”Snyggt käm­pat” och svar som ”Al­la är vin­na­re idag” på frå­gan vem som vann.

Till slut var ba­ra två barn med per­so­nal kvar på ba­nan och en läng­re vän­tan följ­de.

DET KONSTATERADES att de två lö­par­na ta­git en pa­us för att tit­ta på gri­sar­na. Me­dan gri­sar tit­ta­des på gick öv­ri­ga grupper till sta­tio­nen för mel­lan­mål och vän­tan­de me­daljut­del­ning från en gyl­le­ne pris­pall.

– Lop­pet är vårt sätt att fi­ra För­sko­lans dag, sä­ger An­net­te Lindberg som ar­be­tar på för­sko­lan. Vi har sprung­it här se­dan vi öpp­na­de 2011.

– Vi ar­be­tar kring hur man ska må bra med gym­pa, vi är ute på Val­lar­na och vi ta­lar om hur man tar an­svar för sin kropp.

An­net­te Lindberg har med An­net­te Sten­son-ohls­son hand om en grupp med femå­ring­ar, Rä­var­na.

Med stats­bi­drag har man kun­nat ha de mind­re bar­nen i mind­re grupper. Så var­je dag träf­fas femå­ring­ar­na i Räv­gry­tet, en Frig­ge­bod.

– Vi har ing­en rik­tig lo­kal så det blir myc­ket ut­om­huspe­da­go­gik.

LÄRARFÖRBUNDET HAR till För­sko­lans dag be­to­nat tre om­rå­den som mås­te åt­gär­das; grupp­stor­lek, lärar­brist och per­so­na­lens ohäl­sa.

–Mind­re grupper är ett mås­te, det häng­er ihop med det and­ra, som per­so­na­lens häl­sa och stres­sen. Dess­utom de ökan­de kra­ven på do­ku­men­ta­tion. Vi mås­te hin­na, det hand­lar om att in­te mis­sa bar­nens gyl­le­ne till­fäl­len. Det dö­dar vår kre­a­ti­vi­tet, be­to­nar An­net­te Lindberg.

Bild: OLA FOLKESSON

FULL FART. I den tuf­fa kam­pen att kom­ma runt ba­nan be­hövs ibland en stöd­jan­de hand – el­ler två.

Bild: OLA FOLKESSON

STARTSNABBA. Full fart di­rekt när förs­ta av­del­ning­en Kläd­ny­pan släpp­tes iväg i Tull­bro­lop­pet för ett varv runt Grisha­gen.

SKJUTS. Någ­ra av de mins­ta fick nytt­ja hjälp­me­del för att kom­ma runt ba­nan. Mia Godée ställ­de upp som fart­hål­la­re.

RÄVAR. Tull­bros femå­ring­ar sam­las var­je dag i grup­pen Rä­var­na som leds av An­net­te Sten­son-ohls­son och An­net­te Lindberg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.