At­trak­ti­va Var­berg

KOMMUNKAMPEN. Grat­tis Var­berg! Att bli ut­sedd till su­per­kom­mun bör va­ra ett tec­ken på att man gör hyf­sat myc­ket som är bra.

Hallands Nyheter - - Ledare -

LE­DA­RE 18/5. Det är tid­ning­en Da­gens sam­häl­le som står bakom ut­mär­kel­sen ”su­per­kom­mun” vars syf­te är att lyf­ta go­da ex­em­pel. Det­ta gör man ge­nom att stäl­la grund­frå­gan: vil­ka kom­mu­ner lyc­kas ex­cep­tio­nellt väl och står sär­skilt star­ka in­för fram­ti­den?

Var­berg vann i ka­te­go­rin små­stad­s­och lands­bygds­kom­mu­ner.i sam­man­hang­et ska det ska även näm­nas att Falkenberg pla­ce­ra­de sig på en sjun­de plats. Det är in­te hel­ler fy skam med tan­ke på hur många kom­mu­ner som kon­kur­re­rar om att va­ra en fram­gångs­rik plats där män­ni­skor vill bo och ver­ka. Med tan­ke på att Halm­stad i den­na kom­mun­jäm­fö­rel­se vann ka­te­go­rin stä­der och stads­nä­ra kom­mu­ner bör väl des­sa tre hal­länds­ka kom­mu­ner sam­ti­digt öd­mjukt er­kän­na att de­ras geo­gra­fis­ka lä­ge är en bi­dra­gan­de in­gre­di­ens för att va­ra at­trak­ti­va.

MEN VARBERGS PLA­CE­RING hand­lar in­te en­bart om ett tack­samt lä­ge vid en at­trak­tiv kust­lin­je samt ett la­gom pend­lings­av­stånd till Gö­te­borg. Kom­mu­nen har även ploc­kat hem and­ra ut­mär­kel­ser som pe­kar på att Var­berg är hett och att det görs sa­ker som upp­levs som rätt. Det hand­lar om LRF:S pris till Årets grö­na kom­mun, dess­utom har tid­ning­en Fo­kus fy­ra år i rad ut­sett Var­berg till bäs­ta lands­bygds­kom­mun.

Da­gens sam­häl­les kom­mun­jäm­fö­rel­se ba­se­ras på sta­tisti­ken in­om ett an­tal ka­te­go­ri­er som eko­no­mi, sko­la, vård och om­sorg, kultur och fri­tid samt at­trak­ti­vi­tet (in­flytt­nings­net­to till kom­mu­nen). Och in­te nog med det­ta, man tit­tar även på fram­tids­fak­to­rer som de­mo­gra­fi, nä­rings­liv och ar­bets­mark­nad, in­teg­ra­tion och ut­bild­ningsni­vå.

MÅNGA IN­VÅ­NA­RE KAN för­hopp­nings­vis kän­na sig bå­de stol­ta och nöj­da över att de bor i en kom­mun som får det­ta om­dö­me. Men det är sam­ti­digt vik­tigt att va­ra med­ve­ten om att det ock­så finns de som in­te alls är nöj­da och som av oli­ka an­led­ning­ar in­te tyc­ker att Var­berg är en su­per­plats på kar­tan. Sta­tistik är ett bra mät­vär­de för att jäm­fö­ra med and­ra, men bakom sta­tisti­ken finns det män­ni­skor och upp­le­vel­ser som in­te kan be­skri­vas en­bart i siff­ror. Det gäl­ler att även lyss­na på des­sa in­vå­na­res syn­punk­ter.

DET­TA ÄR FÖR­HOPP­NINGS­VIS bå­de po­li­ti­ker och tjäns­te­män i Varbergs kom­mun med­vet­na om. Visst har man rätt att gläd­jas över att ham­na i top­pen, men se­dan gäl­ler det att åter ta tag i det var­dag­li­ga ar­be­tet att ef­ter­strä­va att än­nu fler ska upp­le­va att de ham­nar på rätt plats på jor­den. Vill man va­ra i topp­form gäl­ler det att fort­sät­ta job­ba på att hål­la sig där även i fram­ti­den.

Bild: KAL­LE PET­TERS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.