PRESSKLIPP

Hallands Nyheter - - Ledare -

* Det finns ock­så go­da skäl att tän­ka nytt i re­ge­rings­frå­gan för att få fram en sta­bil re­ge­ring ef­ter hös­tens val. Men en S-m-re­ge­ring är in­te ett at­trak­tivt al­ter­na­tiv.

Upsa­la Nya Tid­ning (Lib)

* Om det blir en hö­ger­re­ge­ring så är Cen­tern och Li­be­ra­ler­na en­sam­ma om att dri­va på i mil­jöfrå­gan. Mo­de­ra­ter­na och Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na vill in­te han­te­ra den vik­ti­gas­te fram­tids­frå­gan. Syd­östran (S)

* De sto­ra fram­tids­ut­ma­ning­ar­na hand­lar om ar­bets­mil­jön in­om of­fent­lig sek­tor och skat­teni­vå­er som upp­rätt­hål­ler per­so­naltät­he­ten in­om vår­den, sko­lan och om­sor­gen. Fram­tids­ut­ma­ning­ar Mo­de­ra­ter­na in­te har någ­ra lös­ning­ar på. Ar­bet­ar­bla­det (S)

* So­ci­al­de­mo­kra­ter­na bor­de ha lyss­nat mer på ta­la­ren de bjöd in in­för för­ra va­let. Och lå­ta mer som de gjor­de 2012. Vägen till trygg­het, går trots allt ge­nom jäm­lik­het.

Da­la-de­mo­kra­ten (fri S)

* I stäl­let för att ta lång­sik­tigt an­svar an­vän­der So­ci­al­de­mo­kra­ter­na Sve­ri­ges fi­nan­ser som ett sätt att rag­ga väl­ja­re i val­rö­rel­sen. Väs­ter­bot­tens-ku­ri­ren (fir Lib)

* In­för va­let kom­mer åsik­ter och på­stå­en­den att hag­la. Det till­hör den öpp­na de­mo­kra­tin. Mång­fal­den av åsik­ter och det fria or­det mås­te vär­nas, men ba­ra de med röst­rätt ska få av­gö­ra den svens­ka va­lut­gång­en.

Svens­ka Dag­bla­det (ober M)

* Man mås­te va­ra minst sagt re­li­giös för att tro att det tjä­nar nå­got till att hop­pas på att SD in­te ska kom­ma in i va­let. Men vill man va­ra sä­ker på att man själv in­te bi­drar till att en na­zist gör det - då gör man klokt i att in­te rös­ta på SD i Lek­sand och Rätt­vik.

Avesta Tid­ning (ober)

* SD är ock­så det par­ti som är upp­hov till flest po­li­tis­ka vil­dar, det vill sä­ga så­da­na som läm­nat el­ler bli­vit ute­slut­na av par­ti­et men än­då väl­jer att sit­ta kvar på si­na full­mäk­ti­ge- el­ler riks­dags­sto­lar. Sundsvalls Tid­ning (Lib)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.