Sve­ri­ge – ett B-lag i EU?

Hallands Nyheter - - Ledare - FRE­DRICK FE­DER­LEY Eu­ro­pa­par­la­men­ta­ri­ker (C).

För drygt två vec­kor se­dan pre­sen­te­ra­de Eu-kom­mis­sio­nen sitt nya för­slag för EU:S bud­get de kom­man­de åren. Bud­ge­ten är egent­li­gen rikt­ning­en för uni­o­nens ut­veck­ling de kom­man­de åren. Sva­ret är den sto­ra frå­gan: Vad ska EU gö­ra? DE SE­NAS­TE ÅREN har EU:S med­lem­mar in­sett att ökade sats­ning­ar på bå­de ge­men­samt mi­gra­tions­sy­stem med stärk­ta gräns­kon­trol­ler och ökat för­svars­sam­ar­be­te är nöd­vän­di­ga för att upp­nå sta­bi­li­tet i en oro­lig om­värld. Det vill sä­ga att det är ett bra till­fäl­le att sty­ra om re­sur­ser och ar­be­te från snus­för­bud och an­nan onö­dig de­talj­re­gle­ring till ett EU som fak­tiskt kan gö­ra skill­nad för in­ter­na­tio­nell sta­bi­li­tet och för­bätt­ra kli­ma­tet.

Det är här som den svens­ka Eu-de­bat­ten ham­nar för en­kel­spå­rig. Re­ge­ring­en lo­var att Sve­ri­ge ska va­ra snå­last i EU. När den sy­nen satt sig är en mer ny­an­se­rad åsikt svår att ro hem. Pro­ble­met blir att al­la sät­ter lik­hets­tec­ken mel­lan mer till peng­ar till EU med mer peng­ar som slö­sas bort på by­rå­kra­ti.

Sve­ri­ge, som ett li­tet och ex­port­be­ro­en­de land, är ett av de län­der som tjä­nar mest på Eu-sam­ar­be­tet. När vi får till­gång till en enorm in­re mark­nad och en mängd fri­han­dels­av­tal kan vå­ra fö­re­tag säl­ja si­na va­ror till många fler. Ha­de vi stått en­sam­ma ha­de vi ba­ra kun­nat dröm­ma om de här möj­lig­he­ter­na. Ut­an den eko­no­mis­ka ut­veck­ling Eu-med­lem­ska­pet ger oss ha­de vi in­te haft den väl­färd vi har idag.

EU MÅS­TE SJÄLV­KLART dra ner på kost­na­der­na. När brit­ter­na läm­nar så ska­pas ett hål på om­kring 150 mil­jar­der kro­nor. Då är det in­te rim­ligt att fort­sät­ta i sam­ma hjul­spår. Pre­cis som på hem­ma­plan och i pri­vat­li­vet så be­hö­ver man pri­o­ri­te­ra. Pro­ble­met är att många ver­kar tyc­ka att bön­der­na och folk i gles­byg­den ska be­ta­la allt. Det är sant att de Eu-stöd som finns för jord­bru­ket och lands­bygds­re­gi­o­ner­na be­hö­ver re­for­me­ras, men en kraf­tig minsk­ning över en natt kom­mer le­da till en myc­ket svår eko­no­misk si­tu­a­tion för bön­der och mins­ka­de in­ve­ste­ring­ar i sto­ra de­lar av EU som lig­ger långt bort från de stör­re stä­der­na.

ATT ONYANSERAT SÄ­GA att bön­der­na och lands­byg­den ska be­ta­la pri­set av att Stor­bri­tan­ni­en läm­nar och sam­ti­digt väg­ra be­ta­la de sats­ning­ar man har kom­mit över­ens om att EU ska gö­ra är fak­tiskt oan­sva­rigt. Och det gör Sve­ri­ge till ett B-lag i Eu-sam­man­hang. Själv­klart ska man skä­ra bort det som för­löj­li­gar Eu-sam­ar­be­tet. Ex­em­pel­vis flytt­ka­ru­sel­len mel­lan Brys­sel och Stras­bourg och gra­tis tåg­luf­far­kort till ung­do­mar. Även den så kallade Glo­ba­li­se­rings­fon­den, som ger peng­ar till re­spek­ti­ve lands ar­bets­för­med­ling­ar för att fi­nan­si­e­ra så­dant som re­dan ålig­ger dem, kan en­kelt tas bort. Men att kallt pro­kla­me­ra att Sve­ri­ge ska va­ra snå­last i Eu­ro­pa pla­ce­rar Sve­ri­ge på av­byt­ar­bän­ken och vi får glatt tit­ta på när and­ra be­stäm­mer vägen fram­åt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.