Över­ma­ga och grovt om vår ge­men­sam­ma väl­färd

Hallands Nyheter - - Ordet är fritt -

på ”S ha­de in­te ens tur med väd­ret...” (2/5)

VAR­BERG. Ma­ria Hal­des­ten in­le­der sin krönika med ”Trum­mor­nas takt­fas­te ton eka­de över Var­berg”. Att mu­si­ken eka­de över Var­berg är att ta i. Men visst spe­la­de or­kes­tern bra, myc­ket bra.

Att Ma­ria Hal­des­ten svär­tar ned näs­tan allt So­ci­al­de­mo­kra­ter­na gör är vi va­na vid. Men att just be­skri­va 1:a maj med ned­lå­tan­de ter­mer som det­ta: ”So­ci­al­de­mo­kra­ter­na vill gär­na ta­la i ful­ter­mer om risk­ka­pi­ta­lis­ter.” (Vad nu ful­ter­mer är för nå­got?)

Vi So­ci­al­de­mo­kra­ter an­ser att vå­ra skat­te­peng­ar skall gå till vård, sko­la och om­sorg, in­te ner i risk­ka­pi­ta­lis­ters fic­kor. Vi vill be­grän­sa vins­ter­na. Det­ta är vi stol­ta över.

Ma­ria Hal­des­ten skri­ver ”det är ett me­del att pis­ka till­ba­ka dem som valt al­ter­na­tiv till den of­fent­li­ga fål­lan”. Det­ta är en­ligt mig myc­ket grovt och över­ma­ga ut­tryckt om vår ge­men­sam­ma väl­färd. Ma­ri­an­ne Jo­hans­son (S)

Var­berg

från le­dar­re­dak­tio­nen

När So­ci­al­de­mo­kra­ter grep­par till­fäl­let att gå till storms mot det fria skol­va­let får de räk­na med be­rät­ti­gad kri­tik. Förs­ta maj­ta­len är in­te he­li­ga på­bud som ic­ke får ifrå­ga­sät­tas, tvärtom. Idén om vinst­för­bu­det har in­te ba­ra gett små skol­barn ont i ma­gen. För­sla­get har fått kri­tik från en rad håll. Lagrå­det har så­gat för­sla­get och på­ta­lat att det kan stri­da mot grund­la­gen.

Tack och lov finns in­te stöd i riks­da­gen, så re­ge­ring­ens pro­po­si­tion lär fal­la.

Ma­ria Hal­des­ten

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.