Be­slu­tet är hu­vud­löst

Hallands Nyheter - - Ordet är fritt -

till ”Riks­dags­kan­di­dat för­står in­te vår de­mo­kra­ti” (9/5)

POLITIK. Glenn Wahle lin­dar in be­slu­tet att 9000 af­ghans­ka män skall få am­ne­sti i Sve­ri­ge som en ”de­mo­kra­ti­frå­ga”.

Det­ta hand­lar in­te det mins­ta om de­mo­kra­ti, det är rättsvid­rigt. Fler­ta­let av des­sa per­so­ner har re­dan fått av­slag på asy­lan­sö­kan, men med di­ver­se be­hjär­tans­vär­da ur­säk­ter för­sö­ker man nu av nå­gon helt out­grund­lig an­led­ning kö­ra över Mi­gra­tions­ver­kets be­slut.

Som gräd­de på mo­set be­hö­ver des­sa per­so­ner var­ken styr­ka ål­der el­ler iden­ti­tet, det räc­ker att des­sa af­ghans­ka unga män ”ska, el­ler ha för av­sikt att stu­de­ra i Sve­ri­ge”. Man har en gans­ka hyf­sad an­led­ning att hö­ja på ögon­bry­nen.

DET SÄN­DER ÄVEN märk­li­ga sig­na­ler till män­ni­skor som sökt asyl och fak­tiskt läm­nat lan­det, i en­lig­het med av­slag. Kan en viss grupp män­ni­skor än­då få stan­na, upp­bac­ka­de av hög­ljud­da ak­ti­vis­ter och snyf­tan­de spalt­met­rar i me­dia? För det är ex­akt vad det­ta hand­lar om!

Lagrå­det har mo­tor­sågs­mas­sa­kre­rat för­sla­get. ”Grän­sen har nåtts för vad som är ac­cep­ta­belt i frå­ga om hur lag­stift­ning kan ut­for­mas”. Men in­te ens en så­dan skarp for­mu­le­ring kan få re­ge­ring­en att tän­ka till.

WAHLE HAR HEL­LER inga skrup­ler vad gäl­ler att läxa upp Hells­born, men ver­kar själv in­te ha myc­ket torrt på föt­ter­na. Att re­la­te­ra re­ge­ring­ens hu­vud­lö­sa be­slut till att va­ra en ”de­mo­kra­ti­frå­ga” vi­sar mest själv på bris­tan­de sam­hälls­kun­skap.

Visst, Riks­da­gen har som upp­drag att se över gäl­lan­de lag­stift­ning. Men det be­ty­der in­te att man kan hands­kas med det­ta upp­drag på ett så rättsvid­rigt, oan­sva­rigt och om­dö­mes­löst sätt och sö­ka pyt­sa ut nya lag­stift­ning­ar då och då när­helst det rå­kar pas­sa agen­dan.

Det­ta tor­de in­te ens Glenn Wahle kun­na sä­ga emot.

Christi­na Grahn

Bild: HENRIK MONTGOMERY/TT

OM­DÖ­MES­LÖST. Riks­da­gen upp­trä­der oan­sva­rigt och om­dö­mes­löst, menar in­sän­dar­skri­ben­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.