Par­ken kan bli dy­ra­re än tänkt

Hallands Nyheter - - Varberg - Mar­cus.alsnas@hn.se

Brunns­par­ken bör­jar ta form men ver­kar bli dy­ra­re än tänkt. Ett av skä­len är en del av par­ken som in­te blev av.

Sak­ta men sä­kert bör­jar nya Brunns­par­ken ta form.

Någ­ra av de sa­ker som åter­står in­för in­vig­ning­en är att få belys­ning och bän­kar på plats.

NÄR BÄN­KAR OCH belys­ning kom­mer på plats är in­te rik­tigt be­stämt men nå­gon gång un­der de närms­ta vec­kor­na.

Än åter­står dock ett stort frå­ge­tec­ken: vad som ska hän­da med det un­der­jor­dis­ka rum som åter såg da­gens ljus ef­ter un­ge­fär två­hund­ra år när gräv­sko­por­na sat­te tän­der­na i mar­ken ti­di­ga­re i år.

Ären­det lig­ger just nu på läns­sty­rel­sen bord som har två al­ter­na­tiv att ta ställ­ning till: ett enkla­re, och ett mer avan­ce­rat.

An­ting­en be­va­rar man hål­rum­met och gör nå­got av det, vil­ket är det dy­ra­re al­ter­na­ti­vet, el­ler fyl­ler man igen det, vil­ket är det bil­li­ga­re al­ter­na­ti­vet.

Läns­sty­rel­sens be­slut kom­mer att på­ver­ka det eko­no­mis­ka ut­fal­let. En enkla­re lös­ning kan fort­fa­ran­de kom­ma att rym­mas in­om ra­men för gäl­lan­de bud­get, me­dan en mer avan­ce­rad lös­ning kan ris­ke­ra att spräc­ka den:

– I så fall kom­mer vi bli tvung­na att äs­ka mer peng­ar, sä­ger Jen­nie Fa­ger­ström som är pro­jekt­le­da­re på Varbergs kom­mun.

Och det un­der­jor­dis­ka rum­met har re­dan lett till ökade kost­na­der.

– Det hand­lar om allt från slam­sug till fram­schakt­ning, sä­ger Jen­nie Fa­ger­ström.

EN AN­NAN KOST­NAD som upp­stått är den för en pla­ne­rad to­a­lett­bygg­nad – som in­te blev av.

Istäl­let för att byg­ga to­a­let­ter – som tan­ken var från bör­jan – har kom­mu­nen hyrt ut­rym­me i en in­til­lig­gan­de bygg­nad som fas­tig­hets­ä­ga­ren stäl­ler i ord­ning.

De två och en halv mil­jon kro­nor som skul­le ha an­vänts till att byg­ga to­a­let­ter i par­ken går där­för till­ba­ka till hamn- och ga­tu­för­valt­ning­ens bud­get och kom­mer att gå till of­fent­li­ga to­a­let­ter nå­gon an­nan­stans.

Ar­be­tet med att hit­ta en lämp­lig plats har re­dan bör­jat.

– Ja, men där är jag in­te till­räck­ligt in­satt för att sä­ga vad tan­ken är, sä­ger Jen­nie Fa­ger­ström.

AN­LED­NING­EN TILL ATT de ute­bliv­na to­a­let­ter­na lett till en kost­nads­ök­ning – istäl­let för en minsk­ning – är att den yta där to­a­let­ter­na skul­le ha stått be­höv­de bli iord­ning­ställd.

– Vi har en bud­get på 11,7 mil­jo­ner. Ett pro­jekt får kos­ta plus, minus tio pro­cent och än så länge lig­ger vi in­om det span­net. Se­dan be­ror det på vad det ar­ke­o­lo­gis­ka fyn­det slu­tar på men det vet vi allt­så in­te än, sä­ger Jen­nie Fa­ger­ström.

Just nu är fo­kus på att få par­ken på plats, som kom­mu­nen pla­ne­rar att in­vi­ga den 30 ju­ni:

– Vi byg­ger på en­ligt plan. Just nu syss­lar vi med sten­sätt­ning­ar, och där­ef­ter med plan­te­ring­ar. In­vig­ning­en pla­ne­rar vi att ha i slu­tet på ju­ni, sä­ger Jen­nie Fa­ger­ström.

MAR­CUS ÅLSNÄS

”Se­dan be­ror det på vad det ar­ke­o­lo­gis­ka fyn­det slu­tar på men det vet vi allt­så in­te än.”

JEN­NIE FA­GER­STRÖM pro­jekt­le­da­re

Bild: MAR­CUS ÅLSNÄS

STENHÖG. En hel del gat­sten kom­mer att ha gått åt när nya Brunns­par­ken är klar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.