Livs­gla­da se­ni­o­rer träf­fas på kol­lo

Hallands Nyheter - - Varberg - JU­LIA LIND­VALL ju­lia.lind­vall@hn.se

Yo­ga, häst­dres­syr och bou­le. Ett fullspäc­kat sche­ma vän­tar de se­ni­o­rer som vå­gar sig ut till Get­terön på kol­lo.

– Det är så ro­ligt att kom­ma hem­i­från. Un­der he­la mitt liv har jag spen­de­rat som­ma­ren vid ha­vet, och jag sak­nar det så, be­rät­tar Kjerstin Holmström, 91, som bor i Tvåå­ker.

HON ÄR EN av del­ta­gar­na i det tre da­gar långa kol­lot för se­ni­o­rer som på­går mel­lan den 16–18 maj på Fem­te vik på Get­terön. För många av del­ta­gar­na är det ett sätt att un­der li­vets se­na­re år träf­fa nya vän­ner.

– Det var en som blev så för­tjust i mig i går, och jag i hen­ne för­stås, så vi be­stäm­de att vi ska ringa varand­ra. Många vän­ner har gått bort, så det är vik­tigt att vå­ga skaf­fa nya, sä­ger Kjerstin. Men al­la an­sik­ten är in­te nya. – En gång i ti­den var jag låg­sta­di­e­lä­ra­re åt Van­ja som hål­ler i yo­gan. Tänk om vi ha­de ve­tat då att hon skul­le lä­ra mig yo­ga.

DET SO­CI­A­LA ÄR in­te det en­da som loc­kar – många av kol­lo­del­ta­gar­na kom­mer ock­så för att nju­ta av Get­teröns na­tur­skö­na mil­jö.

– På hem­met där jag bor är det ald­rig nå­gon som är glad, de ba­ra sit­ter. Jag vil­le kom­ma ifrån Rolfstorp li­te och få se ha­vet, sä­ger Ingrid Ber­tils­son, 78.

Ma­rie Lun­dell var den som tog ini­ti­a­tiv till att star­ta ”Häl­sa på kol­lo”.

– Många gam­la får ald­rig nå­gon rik­tig se­mes­ter. Jag vil­le att även de som bor på ett äldre­bo­en­de skul­le få chan­sen att kom­ma iväg li­te, be­rät­tar hon.

Men nå­gon lugn se­mes­ter är det in­te tal om. In­nan kloc­kan har sla­git tolv på tors­da­gen har kol­logäng­et hun­nit få be­sök av en häst i träd­går­den, dric­ka kaf­fe och lä­ra sig sit­tan­de yo­ga.

Det är så ro­ligt att kom­ma hem­i­från. Jag har sak­nat luf­ten som ba­ra finns vid ha­vet.

KJERSTIN HOLMSTRÖM

Bild: JU­LIA LIND­VALL

SE­NI­OR PÅ KOL­LO. Kjerstin Holmström, 91, är en av årets del­ta­ga­re på ”Häl­sa på kol­lo” som star­ta­des för­ra året. Se fler bilder från kol­lot på www.hn.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.