För­sko­le­barn mås­te flyt­tas

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: Från och med mån­dag kom­mer bar­nen som går på Sö­der­lyc­kans för­sko­la att by­ta lo­kal.

Med an­led­ning av de fukt­pro­blem som upp­täckts i golv­kon­struk­tio­nen på Sö­der­lyc­kans för­sko­la kom­mer he­la för­sko­lan att eva­kue­ras och re­no­ve­ras.

På mån­dag den 21 maj får för­äld­rar­na läm­na si­na barn på Ös­te­räng­ens för­sko­la istäl­let. Den för­sko­lan står tom se­dan bar­nen som gick där flyt­ta­de över till Bol­mens ny­bygg­da för­sko­la.

Sö­der­lyc­kans för­sko­la har tre av­del­ning­ar och den lig­ger på Sör­se, in­till Påsk­bergs­sko­gen. Re­no­ve­ring­en kom­mer att på­gå un­der som­ma­ren och hös­ten 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.