Mång­syss­la­re slår mynt av nöd till havs

Hallands Nyheter - - Varberg - Mar­cus.alsnas@hn.se

Med hjälp av en mind­re ar­ma­da av tur­bå­tar och bruks­bå­tar tar mång­syss­la­ren Jonas Schrö­der upp­drag av vitt skild ka­rak­tär. Nu tar han sig an en helt ny ut­ma­ning. Det är ett smut­sigt jobb men nå­gon mås­te gö­ra det.

– Det här är li­te kul, sä­ger Jonas Schrö­der och krång­lar sig för­bi alu­mi­ni­um­bå­tens styr­pul­pet och lyf­ter på det vi­ta plast­loc­ket.

Där un­der döl­jer sig en die­sel­mo­tor – till sto­ra de­lar be­stå­en­de av svar­ta plast­de­tal­jer – som dri­ver bå­ten med hjälp av jet­strå­lar. Med and­ra ord har den ing­en pro­pel­ler.

Ut­an att frå­ga hur många häs­tar det är nic­kar han in­stäm­man­de åt an­ta­gan­det att det max skul­le ta någ­ra få mi­nu­ter från Get­teröns små­båts­hamn till fäst­ning­en i Varbergs hamn.

– Om jag fick kö­ra så fort, ja­visst, sä­ger han och sät­ter till­ba­ka loc­ket på mo­torn.

ALUMINIUMBÅTEN in­går in­te i den lil­la flot­ta som som­mar­tid skep­par sol- och bad­dyr­ka­re från Varbergs hamn till Get­terön, ut­an in­går i and­ra de­lar av verk­sam­he­ten. Ibland gör den mel­lan­spel åt bland and­ra läns­sty­rel­sen och Sta­tens Lant­bruks­u­ni­ver­si­tet.

Men se­dan ett par vec­kor till­ba­ka har aluminiumbåten ett helt nytt an­vänd­nings­om­rå­de: att töm­ma das­set på Skri­va­re­klip­pan. Förr var det båt­klub­bar­na i Var­berg som ha­de hand om das­set men i takt med att det bli­vit svårt att få med­lem­mar att fri­vil­ligt ta sig an upp­gif­ten och kom­mu­nen in­te kan skö­ta det själ­va har Jonas Schrö­der och hans bo­lag fått i upp­drag att hål­la rent och snyggt.

– Det är ju ett stäl­le som båt­ä­gar­na gil­lar att åka till och det är ba­ra att kon­sta­te­ra att män­ni­skor kom­mer att ut­rät­ta si­na be­hov oav­sett om de själ­va har to­a­lett om­bord el­ler ej, och dass el­ler in­te dass, sä­ger Jonas Schrö­der.

NÅ­GOT JONAS SCHRÖ­DER och hans bo­lag ock­så äg­nar sig åt är urn­sätt­ning­ar till havs, men då med nå­gon av bo­la­gets and­ra bå­tar. Härom­vec­kan var han till ex­em­pel ut­an­för Bua med en av si­na el­driv­na tur­bå­tar:

– Det blir allt van­li­ga­re att män­ni­skor väl­jer urn­sätt­ning till havs, sä­ger Jonas Schrö­der som tror att det be­ror på att män­ni­skor vill slip­pa den stra­ma mil­jö en kyr­ko­gård kan va­ra, och de for­mer kyr­kan er­bju­der i sam­band med be­grav­ning och urn­sätt­ning.

MEN KÄRNAN I Jonas Schrö­ders verk­sam­het är det den mest är känd för: att skep­pa bad­tu­ris­ter mel­lan Fäst­ning­en och Get­terön i Varbergs hamn.

– Det bru­kar kom­ma igång vid mid­som­mar. Ena vägen är det var­ber­ga­re som vill ut och ba­da på Get­terön, and­ra vägen är det cam­par­na på Get­terön som vill in och äta i stan.

MAR­CUS ÅLSNÄS

Bild: MAR­CUS ÅLSNÄS

MÅNG­SYSS­LA­RE. Jonas Schrö­der om­bord på sin jet­strå­le­driv­na alu­mi­ni­um­båt.

ELBÅTEN ELIN. En av två ame­ri­kansk­till­ver­ka­de el­driv­na tur­bå­tar har bat­te­ri­er som räc­ker upp emot åt­ta tim­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.