Spa­na­re fann knark i lå­da

Hallands Nyheter - - Nyheter - JAN STOHR 010-471 51 47 jas@hal­lands­pos­ten.se

Nar­ko­ti­kas­pa­nar­na såg 22-åring­en cyk­la iväg från lä­gen­he­ten de be­va­ka­de. Hans rö­da ryggsäck var in­tres­sant. Den in­ne­höll pil­ler för över 120 000 kro­nor. Men fyn­det i lä­gen­he­ten var än­nu bätt­re.

Mitt på gol­vet i var­dags­rum­met stod lå­dan som ing­en vill ta på sig an­sva­ret för. Den var full av för­pack­ning­ar och på­sar och paret som bor i lä­gen­he­ten har li­te oli­ka för­kla­ring­ar till hur den ham­na­de där.

Den 20-åri­ga kvin­nan sä­ger: ”Jag höll på att tän­da av, jag låg på säng­en när den kom. Men jag vet in­te vem som läm­na­de den.”

Hen­nes någ­ra år äld­re pojk­vän har bätt­re koll. Men vill in­te ge po­li­sens ut­re­da­re någ­ra av­gö­ran­de

”Han ha­de över 4 000 Tra­ma­dol­tablet­ter i ryggsäc­ken.”

de­tal­jer. Han tog emot lå­dan, vill in­te sä­ga vem som läm­na­de den och för­kla­rar att han ba­ra för­va­rar den åt nå­gon.

I LÅ­DAN OCH i ett fack i pa­rets frys hit­ta­de po­li­sen dro­ger för sam­man­lagt över en mil­jon kro­nor. Lå­dan på gol­vet i var­dags­rum­met in­ne­höll bland an­nat över 5 000 ecsta­systablet­ter, drygt 100 gram ko­ka­in och 3 200 Tra­ma­dol­tablet­ter.

Pojk­vän­nen be­skri­ver för po­li­sen att upp­gö­rel­sen att för­va­ra lå­dan är på­tving­ad. Han ha­de en gam­mal skuld och skul­le få räk­na av mel­lan 15 000 och 20 000 kro­nor på skul­den för var­je må­nad som gick.

22-åring­en som cyk­la­de iväg från lä­gen­he­ten på kväl­len när po­li­sen slog till ger inga för­kla­ring­ar till någon­ting. Han ha­de över 4 000 Tra­ma­dol­tablet­ter i ryggsäc­ken när han greps.

Al­la tre åta­las för grovt nar­ko­ti­kabrott. En­ligt åkla­ga­rens gär­nings­be­skriv­ning miss­tänks 22-åring­en för att ha kom­mit till lä­gen­he­ten med knarklå­dan och att knar­ket var tänkt att säl­jas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.