Kall start men ett varmt slut

Hallands Nyheter - - Månadens väder -

Det kalla marsväd­ret fort­sat­te ett par da­gar in i april och snön smäl­te fak­tiskt in­te bort för­rän den fem­te vid sta­tio­nen i Eft­ra och sä­kert än­nu se­na­re in­åt lan­det.

Skå­ne drab­ba­des av re­kord­snö och de­lar av Sve­a­land och söd­ra Norr­land ha­de si­na kal­las­te nät­ter på fle­ra de­cen­ni­er. Vin­tern vil­le verk­li­gen kläm­ma ur sig det sista kalla an­de­ta­get. Men där­ef­ter bör­ja­de var­ma­re luft sak­ta ar­be­ta sig in över söd­ra Sve­ri­ge och re­dan den sjun­de fick vi två­siff­ri­ga vär­den på max­tem­pe­ra­tu­ren och en­dast fy­ra da­gar till un­der må­na­den låg max­tem­pen un­der tio gra­der.

TIT­TAR VI PÅ den stör­re vä­der­bil­den hän­de egent­li­gen in­te så myc­ket ut­an hög­tryc­ken som styrt ner ky­lan ti­di­ga­re flyt­ta­de sig li­te åt ös­ter och pum­pa­de ef­ter­hand in vår­varm luft sö­der­i­från och någ­ra re­jä­la puf­far av Afri­ka­luft le­ta­de sig hit.

En förs­ta om­gång den åt­ton­de, då spräng­de To­rup 20-gra­der­sval­len för Sve­ri­ge och sä­song­en med no­te­ring­en 21,8 gra­der och en mer ut­bredd Afrika­puff smet in den 18-21 april då vin­dar­na låg mer på från det för­hål­lan­de­vis ky­li­ga Katte­gatt och vär­men kom mer till sin rätt i öst­ra Gö­ta­land.

DEN 20:E NO­TE­RA­DE den kän­da vär­mesta­tio­nen i Os­kars­hamn he­la 27,2 gra­der vil­ket var nytt april­re­kord för så ti­digt på sä­song­en. Dock stod sig re­kor­det för april som hel­het som Ge­ne­vad i söd­ra Hal­land hål­ler se­dan den re­kord­var­ma april­må­na­den 1993 med 29,0 gra­der.

Ef­ter vär­men runt den 20:e tog sig en kall­front sö­derut och li­te sva­la­re luft le­ta­de sig ner och gav mer nor­ma­la tem­pe­ra­tu­rer och en del sku­rar i sitt släp­tåg i ett typiskt april­vä­der med kla­ra ky­li­ga nät­ter och so­li­ga för­mid­da­gar med till­ta­gan­de stack­moln och sku­rar un­der ef­ter­mid­da­gen.

Vä­der­bil­den höll i stort i sig res­ten av må­na­den men den sista da­gen, Val­borgs­mäs­so­af­ton bjöd på en hel del vä­der­go­dis då en kil med fuk­tig och osta­dig luft kom in över Sydsve­ri­ge och lad­da­de ur med ett re­jält åskvä­der som rörde sig norrut över Land­ska­pet. Ovan­ligt många ned­slag GRA­FIK: HN

och kraft i blix­tar­na för så ti­digt på sä­song­en och för­mod­li­gen re­kord där ock­så även om sta­tisti­ken in­te är så lång­va­rig.

Sam­man­ta­get blev må­na­den drygt tre gra­der var­ma­re än nor­malt för lä­nets söd­ra de­lar men sjönk till cir­ka två i Kungs­bac­katrak­ten.

EF­TERSOM APRIL TILL­HÖR den må­nad som vi­sat störst av­vi­kel­se från nor­mal­vär­de­na de sista 20 åren stic­ker in­te ens ett tre­gra­digt över­skott ut i sta­tisti­ken.

Ne­der­bör­den var som bruk­ligt gans­ka spar­sam i april och ham­na­de gans­ka nä­ra det nor­ma­la i de nor­ra de­lar­na och nå­got un­der i de söd­ra de­lar­na av land­ska­pet.

En väl­digt varm start av maj med ett fler­tal hög­som­mar­da­gar re­dan, ja fak­tiskt fler än he­la fjol­å­rets mi­se­rab­la som­mar, väc­ker ju frå­gan om som­ma­rens ut­veck­ling.

Med det sed­van­li­ga upp­märk­sam­ma­de sin­net för lyss­na av om­giv­ning­ens vä­der­pro­på­er så dy­ker oron upp för att en varm vår ger en kall som­mar upp allt som of­tast.

Är det så att hög­tryck och vär­me byts ut av låg­tryck och sva­la vin­dar un­der som­ma­ren? Nä, vi kan fak­tiskt av­fär­da det gans­ka be­stämt. SMHI har gjort en hel ana­ly­ser om oli­ka kopp­ling­ar som kan här­le­das till ex­em­pel­vis Bon­de­prak­ti­kan och and­ra ta­le­sätt.

Det har svängt gans­ka re­jält un­der de sista 40 åren med pe­ri­o­der där det va­rit så att varm vår följts av ky­lig som­mar.

FRÄMST UN­DER 90-TA­LET var kopp­ling­en där men helt tvärtom un­der till ex­em­pel 80-ta­let. Väd­ret har, som jag bru­kar på­pe­ka, ing­et som helst min­ne av vad det gjort och kom­pen­se­rar ald­rig för var­ken var­ma el­ler kalla vå­rar.

Det gör att vi kan se fram­åt med till­för­sikt mot årets som­mar som ser ut att gå i det tor­ra och var­ma spå­ret vil­ket är li­ka själv­klart som van­ligt när fot­bolls-vm går av sta­peln…

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.