18 maj

Hallands Nyheter - - Livets gång -

I dag har namns­dag. Nam­net är gam­malt nor­diskt och be­ty­der ”en­sam härs­ka­re”. Er­ik är ock­så ett gam­malt kung­a­namn och nam­net på Sve­ri­ges skydds­hel­gon Er­ik den he­li­ge. Det har va­rit po­pu­lärt i al­la ti­der, även om det fram till 1500-ta­let mest var för­be­hål­let adeln. Nu finns cir­ka 333 400 Eri­kar och om­kring 69 300 kal­las så. Me­del­ål­dern för till­tals­nam­net är 40 år. var kvinn­lig pi­on­jär in­om många oli­ka om­rå­den i flyg­bran­schen. Bland an­nat var hon In­ter­na­tio­nel­la luft­farts­för­bun­dets förs­ta kvinn­li­ga ord­fö­ran­de. * För 80 år se­dan, 1938, upp­häv­des för­bu­det mot att säl­ja pre­ven­tiv­me­del i Sve­ri­ge, men en­dast gäl­lan­de apo­tek. Det var fort­fa­ran­de in­te tillå­tet för vil­ken bu­tik som helst att er­bju­da pre­ven­tiv­me­del, in­te hel­ler för Riks­för­bun­det för sex­u­ell upplysning, RFSU.

6 680

…fö­re­ställ­ning­ar blev det för ”Les misé­ra­bles” på Bro­ad­way i New York. I 16 år ha­de den spe­lats när ri­dån gick ned ef­ter den sista fö­re­ställ­ning­en för 15 år se­dan, 2003. Mu­si­ka­len sat­tes förs­ta gång­en upp i Frank­ri­ke år 1815.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.