Gustaf Nilsson kvit­te­ra­de på stopp­tid för Sil­ke­borg i kva­let

Hallands Nyheter - - Sport - SI­MON CARLSSON 010-471 53 27 si­mon.carlsson@hn.se

Sil­ke­borg var på väg mot en tung för­lust i kva­let för att hål­la sig kvar i Su­per­li­gan. Då klev Gustaf Nilsson fram. I den 94:e mi­nu­ten! – Det var rik­tigt vik­tigt och rik­tigt skönt, sa Nilsson ef­ter mat­chen.

Sil­ke­borg, som Nilsson är ut­lå­nad till, har haft det job­bigt un­der sä­song­en. Just nu kva­lar man för att hål­la sig kvar i Su­per­li­gan, tors­da­gens match bor­ta mot Helsin­gör var den förs­ta av två i ett dub­bel­mö­te.

Helsin­gör såg ut att gå mot se­ger när ett in­lägg nåd­de Gustaf Nilsson på stopp­tid.

– Jag möt­te bol­len på halv­vol­ley och den gick in i förs­ta hör­net, sa Nilsson. Det lå­ter som ett snyggt mål?

– Ja, det var helt okej.

DET VAR AND­RA mat­chen i rad som Nilsson gjor­de mål. Även i det för­ra dub­bel­mö­tet, mot Lyng­by, gjor­de an­fal­la­ren mål på ett lik­nan­de sätt.

– Det är skönt, det har loss­nat li­te nu. Får hop­pas jag kom­mer in i ett stim, sa Nilsson.

Det dans­ka kval­spe­let krä­ver an­nars många tim­mars hu­vud­bry för att re­da ut. Helt klart är att om Sil­ke­borg tar sig vi­da­re från dub­bel­mö­tet med Helsin­gör krävs se­ger i ett dub­bel­mö­te till, mot två­an i näst högs­ta se­ri­en, vil­ket blir Vej­le el­ler Es­b­jerg.

Men även om Sil­ke­borg ha­de vun­nit sitt för­ra dub­bel­mö­te med Lyng­by ha­de det krävts yt­ter­li­ga­re seg­rar för att hål­la sig kvar.

Dess­utom hann la­get med att spe­la cup­fi­nal för en vec­ka se­dan, mot Brönd­by.

– Det är såklart häf­tigt att spe­la en fi­nal, det är det all­tid. Men det känns ock­så ex­tra tungt att för­lo­ra en så­dan match, sa Nilsson. Kän­ner du att din ru­tin från kval­spel med FFF är nå­got du har nyt­ta av?

– Nja det vet jag in­te. Jag har som sagt pro­vat på det en gång in­nan och då gick det bra. Men det är ju ing­et man vill gö­ra.

EF­TER ATT SÄ­SONG­EN är av­slu­tad så är ock­så Nils­sons tid i Sil­ke­borg över för det här lå­net. Men någ­ra tan­kar om fram­ti­den har han in­te nu.

– Just nu är det ba­ra fo­kus på att hål­la kvar Sil­ke­borg i Su­per­li­gan, ing­et an­nat, sa Nilsson.

Bild: NIKLAS LARS­SON

SENT MÅL. I den 94:e mi­nu­ten klev Gustaf Nilsson fram och tog Sil­ke­borg ett steg närm­re nytt kon­trakt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.