Sah­lén trivs i sin nya roll

FOTBOLL: DIV 5

Hallands Nyheter - - Sport - MATTIAS NILSSON mattias.nilsson@hn.se 010-471 53 15

Värö­bac­ka Gif tar sig an Böl­jan på bor­ta­plan. Kanske blir det lä­ge Er­ik Sah­lén att glän­sa - igen. – Det har väl bör­jat bra, sä­ger 25-åring­en.

En­dast sex in­släpp­ta mål på de fem in­le­dan­de om­gång­ar­na har det bli­vit för Värö­bac­ka Gif i Hal­lands­fem­man.

Er­ik Sah­lén har stängt sin hö­ger­kant, men ock­så bi­dra­git of­fen­sivt.

– Jag har fått en li­te an­norlun­da po­si­tion och är mer ”wing­back” än en yt­ter­back i en fyr­backs­lin­je. Det har fun­kat helt okej, men det blir mer springa det blir det, sä­ger Er­ik Sah­lén. Men du fix­ar det?

– Det är la knappt, men jag kör på så länge jag or­kar, fort­sät­ter han.

HAN LÄR FÅ job­ba mot Böl­jan, i bå­da rikt­ning­ar­na.

– Det är ett bra, ungt, spe­lan­de lag och vi har haft svå­ra mat­cher mot dem in­nan så det blir ing­en lätt match, var­nar Er­ik Sah­lén, som har hygg­ligt flås då han även spe­lar bandy vin­ter­tid i Sun­vä­ra SK.

–Det är ett par gub­bar i la­get som gör det. Det är vin­ter­syss­lan så man hål­ler igång med myc­ket trä­ning då med, och det har man nyt­ta av, sä­ger Sah­lén som hit­tills bi­dra­git med ett mål - i pre­miä­ren mot Gri­me­tons IK.

– Ett tur­ligt in­lägg som svä­va­de in. Man kan kalla det vad man vill, men bol­len gick in i al­la fall, sä­ger Er­ik Sah­lén och skrat­tar.

An­nars är det Has­se Måns­son som of­tast nä­tat. Han har stått för tre mål re­dan.

– Has­se han le­ve­re­rar och har ju spe­lat på hög­re ni­vå. Det är gott att ha han.

Till mat­chen mot Böl­jan sak­nar spe­lan­de trä­na­ren Pontus Fla­tum Jo­han ”Myg­gan” Carlsson som har pro­blem med ljums­kar­na samt Al­bin Lil­je­gren som in­te rik­tigt är i spel­dug­ligt skick än­nu. Sam­ti­digt får man till­ba­ka en an­nan Jo­han Karls­son, han med smek­nam­net ”Mas­ken”.

– Jag vet in­te så myc­ket om Böl­jan mer än att de ska va­ra ett ungt och spel­skick­ligt lag. Jag har ald­rig mött dem själv, men att de gjort en stark sä­song i sex­an. Det är väl li­te så att jag väl­jer att in­te läg­ga så myc­ket krut på mot­stån­dar­na ut­an kon­cen­tre­rar mig på vår pre­sta­tion, sä­ger Pontus Fla­tum.

Er­ik Sah­lén har han hyl­lat he­la vå­ren.

– Nu spe­lar vi med fem bac­kar fast två väl­digt of­fen­si­va och han har in­lett sä­song­en bra. Det har va­rit sta­bilt bak­åt i prin­cip he­la ti­den, för­u­tom Hal­mia-mat­chen. Er­ik är en spe­la­re som bli­vit bätt­re på se­na­re år, en ”la­te bloo­mer”. Kän­de du till ho­nom in­nan?

– Nej, jag ha­de ing­en aning om ho­nom – mer än att han är Vik­tor An­ders­sons svå­ger! Al­la släkt­band här, jag bör­jar få koll på dem snart, sä­ger Fla­tum.

VÄRÖ­BAC­KA LIG­GER i skri­van­de stund trea på tio po­äng. Man skug­gar Alets IK och Löf­ta­da­lens IF.

– Vi vill ju va­ra med så högt som möj­ligt. Att va­ra ett topp­lag är ju må­let, sä­ger Er­ik Sah­lén.

Bild: PRIVAT

VIK­TIG FÖR VÄRÖ. I mat­chen mel­lan Värö­bac­ka och Böl­jan som HN tv-sän­der kom­mer Er­ik Sah­lén springa bå­de of­fen­sivt och de­fen­sivt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.