Hal­mi­as Hå­kans­son bröt sken­be­net

Hallands Nyheter - - Sport - CARL FRED­RIK JO­HANS­SON 010-471 51 31 cfj@hal­lands­pos­ten.se

Först sköt Emil Hå­kans­son Hal­mia till kvarts­fi­nal i DM. Se­dan bröt han be­net. Nu ris­ke­rar att Hal­mia att få kla­ra sig ut­an sin bäs­te mål­skytt un­der he­la som­ma­ren. – Det hand­lar minst om ett par må­na­der, sä­ger trä­na­ren An­ders Wal­lin.

Hal­mia vann Dm-åt­ton­dels­fi­na­len bor­ta mot di­vi­sion 3-le­dar­na Staf­singe med 1–0 i ons­dags kväll. Emil Hå­kans­son byt­tes in i pa­us – och gjor­de se­ger­må­let ba­ra ef­ter ett par mi­nu­ter.

Men ef­ter ett mot­lägg se­na­re un­der halvleken fick Hal­mi­ayt­tern fö­ras till sjuk­hus med ett bru­tet sken­ben. På tors­da­gen vän­ta­de ope­ra­tion och först där­ef­ter går det att stäl­la en sä­ker pro­gnos på hur länge han blir bor­ta från fot­bol­len.

Ben­brot­tet är ett tungt bak­slag bå­de för Emil Hå­kans­son själv och för Hal­mia. Den Vglt-fost­ra­de 20-åring­en har sva­rat för tre av röd­vitts blott sju se­ri­e­mål hit­tills.

– Om man ska va­ra är­lig så har Emil va­rit vår ge­nom­gå­en­de bäs­te spe­la­re hit­tills och gjort flest mål. I och med att mål­skyt­tet kanske har klic­kat li­te så är det klart att det är ett stort av­bräck. Men det vik­ti­ga just nu är att ope­ra­tio­nen går bra och att Emil mår bra, sä­ger An­ders Wal­lin.

Hal­mia har dess­utom haft fjol­å­rets skyt­te­kung Vuk Lu­gon­jic och ru­ti­ne­ra­de Joe Si­se på ska­de­lis­tan på sisto­ne. Men där ska det nu se lju­sa­re ut.

– Vuk är till­ba­ka i trä­ning och vi hop­pas att han är hund­ra­pro­cen­tig till lör­da­gens match (Hö­ga­borg hem­ma). Joe ska få en spru­ta för nerv­bloc­kad i ryg­gen här i da­gar­na och ef­ter det så hop­pas vi att han är till­ba­ka fullt ut, sä­ger Wal­lin.

I Dm-kvarts­fi­na­len ställs Hal­mia mot di­vi­sion 4-topp­la­get Åsa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.