Tunga steg i slut­spur­ten i Let’s dan­ce

Hallands Nyheter - - Kultur - SO­FIA SUND­STRÖM/TT

Ska­dor, sjuk­do­mar och tröt­ta krop­par – den hår­da trä­ning­en tar ut sin rätt på del­ta­gar­na i Let’s dan­ce. Da­ni­el Nor­berg pep­par upp ge­nom kor­ta ut­flyk­ter. Jon Henrik Fjäll­gren har ta­git ste­get läng­re – och flytt till Got­land.

Sä­songs­fi­na­len när­mar sig och nu finns det ba­ra fy­ra kän­di­sar kvar i TV4:S Let’s dan­ce. Att slu­tet är nä­ra märks in­te minst på del­ta­gar­na.

Gun­de Svan, som fick högs­ta be­tyg av ju­ryn för­ra vec­kan, har upp­re­pa­de gång­er haft pro­blem med ryg­gen. Den här vec­kan är ing­et un­dan­tag.

– By­ter du dans är det nya stäl­len det gör ont på. Jag trodde att man skul­le vän­ja sig vid det här, men det känns in­te som att det in­te blir nå­gon stör­re skill­nad, sä­ger han ef­ter ett be­sök hos ki­ro­prak­torn. Har det va­rit värt det?

– Stund­vis har jag fun­de­rat på om det har va­rit värt det, det må jag er­kän­na. Krop­pen sig­na­le­rar som den gör. Ur ett id­rotts­per­spek­tiv har man fått lä­ra sig att lyss­na på krop­pen och om man kän­ner som jag har gjort de se­nas­te tre vec­kor­na har man täv­lat för myc­ket, sä­ger han.

MARGAUX DIETZ HAR mis­sat fle­ra vär­de­ful­la öv­nings­tim­mar då hen­nes part­ner Alex­an­der Svan­berg va­rit säng­lig­gan­des med fe­ber. Först i ons­dags kun­de de bör­ja re­pe­te­ra med mu­sik och tes­ta på de avan­ce­ra­de de­lar­na av ko­re­o­gra­fin – vil­ket slu­ta­de siså­där.

– Vi tes­ta­de lyf­ten för förs­ta gång­en i dan­sen och då rå­ka­de jag skal­la Alex. Han fick so­ta för att han har va­rit sjuk, sä­ger hon skämt­samt.

Da­ni­el Nor­berg kom­mer att vi­sa upp en ösig si­da till to­ner­na av Ga­len­ska­par­na & Af­ter Sha­ve un­der fre­dags­kväl­len, och för­sö­ker att hål­la hu­mö­ret up­pe ge­nom pa­u­ser från replo­ka­len och de in­ten­si­va trä­nings­pas­sen.

”Vi tes­ta­de lyf­ten för förs­ta gång­en i dan­sen och då rå­ka­de jag skal­la Alex.”

MARGAUZ DIETZ

– San­ning­en är att jag är trött, väl­digt trött, sä­ger han och tilläg­ger:

– Jag är så tack­sam för den här re­san men det blir ju en var­dag att dan­sa och det är in­te jät­testi­mu­le­ran­de all­tid. Då mås­te man här­i­från.

JON HENRIK FJÄLL­GREN har ta­git det ste­get läng­re och åkt till Got­land för att va­ra na­tur­nä­ra och få li­te egen re­pe­ti­tions­tid med Katja Lu­ján Eng­el­holm.

– Vi be­hö­ver li­te kon­tras­ter, det har va­rit li­te för myc­ket stoj där bor­ta, sä­ger han till TT.

Men del­ta­gar­na vill in­te lå­ta mot­gång­ar­na hind­ra dem från att nå he­la vägen in i mål – nu gäl­ler det att pre­ste­ra de sista tre av­snit­ten.

– När vi har lagt ner så myc­ket mö­da som vi har gjort skul­le det va­ra väl­digt trå­kigt att be­hö­va tap­pa det nu, sä­ger Gun­de Svan.

Let’s dan­ce sänds i TV4 i kväll kloc­kan 20.00.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.