Starkt om Es­mails de­spe­ra­ta kamp

Hallands Nyheter - - Kultur - MA­RIA DOMELLÖF-WIK

DRAMA

CHARMÖREN Re­gi: Mi­lad Ala­mi, Dan­mark/sve­ri­ge, 2017 (100 min)

Irans­ke Es­mail för­sö­ker få kon­takt med den ena kvin­nan ef­ter den and­ra på kro­gen i Kö­pen­hamn. Mi­lad Ala­mis drama är li­ka starkt som natt­svart.

Dansk-svens­ka Charmören är en osed­van­ligt väl­spe­lad film om makt­lös­het och klass. Den svi­dan­de mi­grant­be­rät­tel­sen täv­la­de ti­di­ga­re i vår i den Nor­dis­ka film­pris­täv­ling­en på Gö­te­borgs filmfes­ti­val. Fo­to­gra­fen Sop­hia Ols­son be­lö­na­des rätt­mä­tigt med Sven Nykvists pris för si­na in­ten­si­va när­bil­der på Es­mails an­sik­te. En sti­lig, ung, iransk man som sökt asyl i Kö­pen­hamn, och vars blick mörk­nar i takt med att han upp­le­ver sin för­ned­ring som vär­re, lik­som sitt kom­pro­mis­san­de med den egen vär­dig­he­ten, iden­ti­te­ten och histo­ri­e­skriv­ning­en.

VEM SKA HAN va­ra, hur ska han be­te sig för att pas­sa in och få det han mest av allt ef­ter­strä­var: up­pe­hålls­till­stånd?

När hans dans­ka tjej be­skyl­ler ho­nom för att gå för fort fram och gör slut kom­mer upp­brot­tet oläg­ligt.

MYN­DIG­HE­TER­NA ÄR på ho­nom om att han snart mås­te åter­vän­da till Iran om han in­te kan upp­vi­sa en sta­bil fa­mil­je­si­tu­a­tion. Han klär upp sig, går på kro­gen för att sö­ka en ny kvin­na som kan bli hans bil­jett in i det dans­ka sam­häl­let.

Un­der sin jakt träf­far han irans­ka Sarah (So­ho Re­za­ne­jad) som till skill­nad från dans­kor­na fat­tar pre­cis vad han hål­ler på med. Sarah och han blir allt taj­ta­re. Han blir hem­bju­den till hen­ne och char­mar även hen­nes mam­ma, en känd iransk sång­ers­ka fint por­trät­te­rad av Su­san Tas­li­mi.

Intri­gen tät­nar in­för det obön­hör­li­ga slu­tet, som ska­par en garanterat lång­va­rig klump i ma­gen.

Bild: FOLKETS BIO

HANS ÖGON SÄ­GER ALLT. Ar­da­lan Es­mai­li över­ty­gar stort i rol­len som Es­mail, allt mer de­spe­rat asy­lan­sö­kan­de som le­ver dub­bel­liv i Kö­pen­hamn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.