Milt hu­mo­ris­tiskt om Al­me­dals­vec­kan

Hallands Nyheter - - Kultur - MATS JOHNSON

DOKUMENTÄR

EN BRA VEC­KA FÖR DE­MO­KRA­TIN Re­gi: Cecilia Björk, Sve­ri­ge, 2018 (77 min)

Det bör­ja­de 1968 när Olof Pal­me stod på ett last­bils­flak och höll tal till fol­ket. Fem­tio år se­na­re är Al­me­dals­vec­kan i förs­ta hand en mass­me­di­al cir­kus. Det är te­sen som fil­ma­ren Cecilia Björk för fram i sin nya dokumentär som fått den li­te iro­nis­ka ti­teln En bra vec­ka för de­mo­kra­tin.

Vi får se ett Vis­by in­va­de­rat av po­li­ti­ker, jour­na­lis­ter, lob­by­is­ter, ni­tis­ka press­sek­re­te­ra­re och ak­ti­vis­ter. Fem stac­ka­re ut­kläd­da till Ex­pres­sen-ge­ting­ar dy­ker upp li­te varstans he­la ti­den och ut­gör ett ex­tremt på­fres­tan­de in­slag. Lo­kal­be­folk­ning­en har flytt fäl­tet.

FÖR PO­LI­TI­KER­NA hand­lar det om att sy­nas. I tv, i de sto­ra dags­tid­ning­ar­na och i so­ci­a­la me­di­er. Och att kom­ma med i bäs­ta fall slag­kraf­ti­ga for­mu­le­ring­ar som skall gö­ra sig bra i kor­ta tv-in­slag. Ing­en plats för kom­pli­ce­ra­de re­so­ne­mang om man sä­ger så.

Ut­an mass­me­di­al be­vak­ning skul­le po­li­ti­ker­vec­kan i Vis­by tvär­dö, men det kom­mer in­te att hän­da så länge som det finns gott om po­li­tis­ka re­port­rar som gär­na till­bring­ar sju som­mar­da­gar på Got­land och när ar­bets­da­gen är slut, ming­lar med kol­le­gor och Pr-folk. El­ler kanske rentav kol­lar in ett DJ Batt­le mel­lan re­ge­ring­en och op­po­si­tio­nen. Alice Bah Kuhn­ke vin­ner plätt­lätt.

Re­gis­sör Björk har gjort en re­gi­stre­ran­de och un­der­hål­lan­de dokumentär, in­spe­lad 2015-17, men jag tyc­ker att hon mis­sar en del. Som det­ta att Stefan Löfven för­ra året val­de att skip­pa Vis­by och ge sig ut på en lands­ortstur­né för att snac­ka med van­ligt folk i stäl­let för med jour­na­lis­ter. När Sve­ri­ges stats­mi­nis­ter tyc­ker att Al­me­dals­vec­kan in­te är så jäk­la vik­tig bor­de det le­da till ett visst mått av oro från ar­ran­gö­rer­nas si­da, men Löfven dy­ker upp på Got­land förs­ta vec­kan i juli 2018.

CIR­KUS ALMEDALEN. Vis­by in­va­de­ras av po­li­ti­ker, jour­na­lis­ter, lob­by­is­ter och an­nat löst folk un­der en vec­ka på som­ma­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.