Var­dags­re­a­lism

Hallands Nyheter - - Kultur -

DRAMAKOMEDI

De brit­tis­ka so­ci­al­re­a­lis­ter­na Mi­ke Leigh och Ken Lo­ach har ing­et emot att gö­ra fil­mer som kret­sar kring helt van­li­ga fa­mil­jer som in­te har det så gott ställt. I USA är det där­e­mot ovan­ligt att en kom­mer­si­ell film kret­sar kring en sli­ten tre­barns­mam­ma i 40-års­ål­dern. Men här har vi Tul­ly med es­set och ka­me­le­on­tak­tri­sen Char­li­ze The­ron (Oscars­be­lö­nad för se­ri­e­mör­dar­fil­men Mons­ter 2003), som in­te har någ­ra som helst be­hov av att för­sö­ka le­va upp till Hol­ly­woods skön­hets­i­de­al, i hu­vud­rol­len som Mar­lo.

MAR­LO ÄR MAMMALEDIG, och har mer än fullt upp. En ny­född bä­bis som är va­ken på nät­ter­na tär på kraf­ter­na. So­nen Jo­nah krä­ver stän­dig upp­märk­sam­het. Jo­nah är, som sko­lans rek­tor ut­tryc­ker sa­ken, ett barn ut­an­för box­en och en väl­digt ori­gi­nell poj­ke (i själ­va ver­ket menar rek­torn au­tis­tisk) som är i akut be­hov av en hjälplä­ra­re. Pro­ble­met är att den kost­na­den står in­te sko­lan för.

Mar­los ma­ke Drew (Ron Living­sto­ne) är snäll, men job­bar för myc­ket. Drew ser in­te att hu­strun är på väg rätt in i väg­gen, men be­kym­rad är Mar­los storm­ri­ke bror­sa Craig (Mark Duplass) som är be­redd att be­ta­la för en så kal­lad natt­nan­ny. Mar­lo är in­led­nings­vis skep­tisk till att ha en främ­ling i hu­set, men till slut ger hon med sig.

TUL­LY Re­gi: Ja­son Reit­man Med: Char­li­ze The­ron, Mac­ken­zie Da­vis, Mark Duplass & Ken Living­sto­ne USA, 2018 (95 min)

VI HAR KOM­MIT en bra bit in i fil­men när 26-åri­ga Tul­ly (in­te värl­dens ro­li­gas­te roll för Mac­ken­zie Da­vis) ring­er på dör­ren. Hon är ge­nom-

NY RE­LA­TION. Tul­ly (Mac­ken­zie Da­vis) och Mar­lo (Char­li­ze The­ron) går från an­ställd och ar­bets­gi-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.