Po­li­ti­kers re­to­rik re­tar gles­byg­den

Hallands Nyheter - - Sverige - OWE NILSSON/TT

He­la Sve­ri­ge ska le­va, lo­var par­ti­er­na. Den re­to­ri­ken ris­ke­rar att öka på fru­stra­tio­nen i gles­byg­den, tror fors­ka­re. – Det vo­re bätt­re om po­li­ti­ker­na gick ut och sa vad man kan för­vän­ta sig om man in­te bor i en stad, sä­ger pro­fes­sor Charlotta Mellander.

Hon får med­håll av chefse­ko­no­men på Sve­ri­ges kom­mu­ner och lands­ting (SKL), An­ni­ka Wal­len­skog.

– Ska det va­ra så att man ska kun­na flyt­ta pre­cis vart som helst och kun­na be­gä­ra ex­akt sam­ma ser­vice? Det har vi ald­rig dis­ku­te­ra­ti Sve­ri­ge men jag tror att man mås­te ta upp den frå­gan, sä­ger hon.

I hel­gen är det Lands­bygds­riks­dag i Örnsköldsvik. Ba­ra Kd-le­da­ren Eb­ba Busch Thor av par­ti­le­dar­na vå­gar ute­bli. Stad kont­ra land har in­te minst ef­ter Do­nald Trump och Brex­it bli­vit en frå­ga ing­et par­ti vå­gar bort­se ifrån.

MISSNÖJET VÄX­ER ÖVER att of­fent­lig ser­vice bris­ter, trots att man be­ta­lar li­ka myc­ket och of­ta mer i skatt i gles­byg­den. För­tro­en­det för re­ge­ring och riks­dag och me­di­er är lägre där och be­red­vil­lig­he­ten att rös­ta på Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na be­tyd­ligt stör­re.

Vid si­dan av of­fent­lig ser­vice är trans­por­ter av­gö­ran­de för att ”he­la Sve­ri­ge ska le­va”. Att flyg­bo­la­get Nextjet gått i kon­kurs ris­ke­rar till ex­em­pel att få all­var­li­ga kon­se­kven­ser för mind­re or­ter, fram­för allt i Norr­land.

Charlotta Mellander är pro­fes­sor i na­tio­na­le­ko­no­mi vid in­ter­na­tio­nel­la han­dels­hög­sko­lan vid Jön­kö­pings uni­ver­si­tet och en av lan­dets främs­ta ex­per­ter på stä­der, kre­a­ti­vi­tet och re­gi­o­nal ut­veck­ling. Hon tror att po­li­ti­ker­na bin­der ris åt egen rygg med re­to­ri­ken om att he­la Sve­ri­ge ska le­va.

– Det är en sak att sä­ga att he­la Sve­ri­ge ska le­va men det gör det ju in­te. Sit­ter man på lands­byg­den och ser att in­te he­la Sve­ri­ge le­ver, så räc­ker det ju in­te ba­ra med att sä­ga det, sä­ger hon.

EN NEDSKRUVAD, MER re­a­lis­tisk re­to­rik vo­re bätt­re, tror hon.

– Men det blir sam­ti­digt li­tet av ett po­li­tiskt själv­mord om man i många års tid sagt att he­la Sve­ri­ge ska le­va och så plöts­ligt vän­der på re­to­ri­ken, fram­för allt när vi har ett val som när­mar sig, sä­ger Mellander.

Grund­pro­ble­met med li­ka ser­vice för al­la är na­tur­ligt­vis att man på vis­sa stäl­len bor väl­digt tätt och på and­ra väl­digt glest.

Vel­linge som har lägst kom­mu­nal­skatt i lan­det med 29,19 har 250 män­ni­skor per kvadrat­kilo­me­ter. Do­ro­tea, som har högst kom­mu­nal­skatt med 35,15, har en per­son per kvadrat­kilo­me­ter.

– Bor man glest är det bå­de svårt och dyrt att hål­la igång of­fent­lig ser­vice av god kva­li­té. Sen är det många sa­ker som lig­ger ut­an­för po­li­ti­kens räck­håll. Män­ni­skor flyt­tar och mest flyt­tar de mel­lan 18 och 35 år, och vart de väl­jer att flyt­ta sät­ter he­la den här ut­veck­ling­en. Man kan in­te från po­li­tiskt håll hej­da var män­ni­skor vill bo, sä­ger Mellander.

”Det är en sak att sä­ga att he­la Sve­ri­ge ska le­va men det gör det ju in­te.” CHARLOTTA MELLANDER

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.