HEL­GENS BÄS­TA NÖ­JE V20

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - AGNES ARONSSON 010-471 51 83 agnes.aronsson@hn.se

Den här hel­gen väl­jer jag att tip­sa om två kon­ser­ter och två evenemang med det lo­ka­la i fo­kus. På sche­mat står Hopp-kör­sång med mil­jötänk, ”Sma­ka på Tvåå­ker”-helg och kon­ser­ter med Shout Out Louds och Rig­mor Gustafs­son Kvar­tett.

In­die: Shout Out Louds

Minns du hit­lå­tar­na ”To­night I ha­ve to le­a­ve it”, ”Im­possib­le” och ”Ple­a­se ple­a­se ple­a­se?” Un­der fre­dags­kväl­len finns chan­sen att se det svens­ka ban­det Shout Out Louds på Varbergs te­a­ter. Det bil­da­des i Stock­holm 2001, och släpp­te hös­ten 2017, ef­ter fy­ra års tyst­nad, änt­li­gen ny mu­sik. De­ras fem­te al­bum ”Ea­se my mind” har ska­pats pa­ral­lellt med att med­lem­mar­na skaf­fat fa­milj, gjort mu­si­ka­lis­ka so­lo­pro­jekt och va­rit med i and­ra band. Den­na in­ti­ma spel­ning blir av­slut­ning­en på sä­song­en pop på Varbergs te­a­ter. Det här är ett band som har spe­lat bå­de på de all­ra mins­ta klub­bar­na i Sve­ri­ge, runt om i Eu­ro­pa och USA, men ock­så spe­lat på de sto­ra are­nor­na.

Mys­fak­tor: Sma­ka på Tvåå­ker

Ska du nå­gon gång sat­sa på en helg i Tvåå­ker så är det nu. Den 19-20 maj kom­mer al­la be­söks­mål i Tvåå­ker att ha öp­pet och er­bju­da jord­nä­ra och lant­li­ga upp­le­vel­ser. Du kan ta en tur till café­er, öpp­na träd­går­dar och gårds­bu­ti­ker, el­ler var­för in­te pas­sa på att ploc­ka grön­sa­ker och frukt, hand­la närod­lat, kö­pa stick­ling­ar och väx­ter, gö­ra lop­pis­fynd el­ler tit­ta på la­du­gårds­djur? Jag lo­var att du blir än­nu mer su­gen på att ta dig dit ef­ter en titt på de­ras snyggt il­lu­stre­ra­de hem­si­da. Pas­sa på nu, för näs­ta ”Sma­ka på Tvåå­ker”-helg blir in­te för­rän den 18-19 au­gusti.

Jazz: Rig­mor Gustafs­son Kvar­tett

Un­der fre­da­gen den 18 maj spe­lar Rig­mor Gustafs­son Kvar­tett i Tryck­hal­len i Falkenberg. Rig­mor Gustafs­son är unik på den svens­ka jazz­sce­nen. Tre av hen­nes al­bum har sålt guld, vil­ket är nå­got som värm­länds­ka Rig­mor är all­de­les en­sam om. Hon är den förs­ta jaz­zar­tis­ten att säl­ja guld se­dan Mo­ni­ca Zet­terlunds klas­sis­ka ”Var­samt” från 1991. Rig­mors plat­ta ”Alo­ne with you” från 2008 vann en Gram­mis, och 2013 tog hon emot det mest pre­stige­fyll­da jazzpri­set i Sve­ri­ge, Kung­li­ga mu­si­ka­lis­ka aka­de­mi­ens jazzpris.

Håll­bar­het: HOPP

På sön­dag, den 20 maj, blir det mil­jötänk på Varbergs te­a­ter. ”HOPP” hand­lar om män­ni­skans plats i en håll­bar sam­hälls­ut­veck­ling och om möj­lig­he­ter­na att kän­na hopp. Frå­gor­na ”Kan vi gö­ra rätt? Kan vi gö­ra fel på ett bätt­re sätt?”, stäl­ler sig Hopp-kö­ren från Halm­stad till­sam­mans med en barn­kör från Påsk­bergs­sko­lan i Var­berg på Varbergs Te­a­ter. Det är Si­mon Ljung­man, från ”På Spå­rets” hus­band Au­gusti­fa­mil­jen, samt mu­si­ker bakom Mi­ri­am Bry­ant och Hå­kan Hell­ström, som till­sam­mans med text­för­fat­ta­ren/ mil­jöut­re­da­ren Mats Al­fred­son sät­ter upp HOPP. He­la ef­ter­mid­da­gen och i fö­re­ställ­ning­ens pa­us på­går ock­så en mil­jö­mäs­sa i bib­li­o­te­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.