Kris för väst­kust­ba­nan – ni­vån för vat­ten­höj­ning ej kal­ky­le­rad

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

IN­FRA­STRUK­TUR. Sta­ten har nu i tron att pro­jek­tet är väl un­der­byggt väl­kom­nat Var­bergs­tun­neln. Den­na mås­te djupt ner och nås ge­nom ett kilo­me­ter­långt slut­tan­de be­tong­tråg i norr. Men an­lägg­ning­en är stör­re, den ut­görs där ock­så av mark­spår och ban­gård, där an­grän­san­de strandäng­ar kan bli havs­bot­ten och en stör­re bukt upp­stå med Him­leån i in­flu­ens­om­rå­det.

Stat­li­ga myn­dig­he­ter lar­mar för kli­mat­för­änd­ring­ar­nas all­var­li­ga kon­se­kven­ser för sam­hällsvik­tig verk­sam­het i låg­länt och havsnä­ra pla­ce­ring. Und­vik!

Me­del­vat­ten­stånd för­vän­tas öka 1 m till 2100, 2 m till 2150 och vi­da­re, SMHI. Över­sväm­ning vid ex­tremt hög­vat­ten med yt­ter­li­ga­re 1,5 m in­ne­bär ka­ta­stroflä­ge.

En ro­bust kli­ma­tan­pass­ning till 2150 för det­ta riks­in­tres­se sak­nas i Var­berg ef­tersom drifts­ni­vån lig­ger på lå­ga +2,5 me­ter, se­dan stängs trå­get med por­tar för vat­ten och tåg.

En­bart det­ta kli­mat­skyd­das med bar­riär­mu­rar. Mark­spår skyd­das in­te alls.

DET­TA SKA­DAR dub­bel­spå­rets syf­te.

Trans­port­funk­tio­nen och pas­sa­gen störs i stäl­let allt mer för att slut­li­gen upp­hö­ra in­nan sin be­räk­na­de livs­längd.

Läns­sty­rel­sen ac­cep­te­rar att an­lägg­ning­en in­te fun­ge­rar vid hög­re vat­ten­stånd än +2,5 m ef­tersom fle­ra and­ra vä­sent­li­ga de­lar av Väst­kust­ba­nan hel­ler in­te kan an­vän­das då. Hav­s­ni­vå­höj­ning­en ger ock­så pro­blem för sto­ra de­lar av Var­bergs cent­rum.

Det vi­sas tyd­ligt i över­sväm­ningskar­te­ring av MSB 201705. ”ja, då är det be­kym­mer­samt på and­ra de­lar av Väst­kust­ba­nan långt ti­di­ga­re, där man i dag lig­ger på ca +1,5 m - 2 m och går väl­digt nä­ra ha­vet. Då kanske Var­berg skul­le in­gå i en stör­re om­bygg­nad av Väst­kust­ba­nan?”, skrivs det i ett mejl från tra­fik­ver­ket.

”Trv kan lå­ta spå­ren över­sväm­mas... Vid det la­get är det många fler sam­hälls­funk­tio­ner som in­te hel­ler fun­ge­rar”.

För­bi­fart Var­berg kan in­te er­bju­da 4-spår, ej hel­ler snab­ba­re ban­va­ri­ant.

BRIS­TER­NA ÄR KÄN­DA för be­sluts­fat­ta­re i Var­berg.

Pro­jek­tet bor­de till­sam­mans med Väst­kust­ba­nans öv­ri­ga kri­tis­ka de­lar om­vär­de­ras helt för kom­man­de ge­ne­ra­tio­ners skull och för­läg­gas i kli­mat­sä­ker och flex­i­bel sträck­ning.

Gö­ran Alm

Bild: LE­NA GARNOLD

BLÅBÄR. Om ba­ra någ­ra få vec­kor är skör­den mo­gen där det ba­ra är att ta för sig, gra­tis och när­pro­du­ce­rat.

FRAM­TID. För­be­re­del­se för byte av vä­der­skyd­den på Var­bergs­sta­tion i för­be­re­dan­de syf­te för Var­bergs­tun­neln.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.