Åtal ef­ter döds­skjut­ning flyt­tas fram­åt

Hallands Nyheter - - Nyheter - JON­NA NILS­SON

För­un­der­sök­ning­en är in­te klar ef­ter döds­skjut­ning­en i To­rup. Det åter­står yt­ter­li­ga­re för­hör, re­sul­ta­ten av de tek­nis­ka un­der­sök­ning­ar­na är än­nu in­te kla­ra och ana­lys av te­le­fon­tra­fi­ken på­går.

An­led­ning­ar­na la­des fram till rät­ten un­der går­da­gen. Åkla­ga­ren be­gär­de för­längd åtals­tid för den 61-åri­ge man som sut­tit häk­tad se­dan i slu­tet av maj, på san­no­li­ka skäl mis­s­tänkt för mord och mord­för­sök ef­ter döds­skjut­ning­en i To­rup den 28 maj i år. Det är den hög­re miss­tan­ke­gra­den.

Off­ret, en man i 35-års­ål­dern hem­ma­hö­ran­de i Hal­land, sköts till döds på går­den ut­an­för To­rup på kväl­len den 28 maj. Un­der häk­tes­för­hand­ling­ar­na er­kän­de den miss­tänk­te 61-åring­en att det var hans ge­vär som av­fy­rats vid skjut­ning­en.

Ge­vä­ret ska en­ligt för­sva­ret ba­ra ha va­rit lad­dat med en pa­tron, den som träf­fa­de off­ret i brös­tet. Man har där­för för­kla­rat att man mot­satt sig miss­tan­kar­na om mord­för­sök vid si­dan om mord­miss­tan­ken.

Vid det and­ra till­fäl­let, det som ru­bri­ce­ras mord­för­sök, ska ge­vä­ret ha rik­tats mot yt­ter­li­ga­re en per­sons hu­vud.

Åtal skul­le väc­kas un­der ons­da­gen, men en­ligt åkla­ga­ren har för­un­der­sök­ning­en in­te kun­nat slut­fö­ras in­om fö­re­skri­ven tid. Det åter­står yt­ter­li­ga­re för­hör, sam­ti­digt som man fort­fa­ran­de in­vän­tar re­sul­ta­ten av de tek­nis­ka un­der­sök­ning­ar­na och ana­lys av te­le­fon­tra­fi­ken fort­fa­ran­de på­går.

Tid­ning­en har sökt kam­mar­å­kla­ga­re So­fia Co­rin, ut­an att lyc­kas. Co­rin har ti­di­ga­re av­böjt att ut­ta­la sig om ut­red­ning­en i kon­takt med HP, mer än att sä­ga att brotts­ut­red­ning­en på­går.

Nytt da­tum för åtal är den 8 au­gusti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.