Många skol­ka

SVE­RI­GE: FLEST SKOLKARE FINNS I STORSTÄDERNA

Hallands Nyheter - - Sverige - ELI­SA AMO­REL­LI/TT HELEN PREUTZ/TT

Allt fler gym­na­si­e­e­le­ver får stu­die­bi­dra­get in­dra­get på grund av skolk. Un­der det gång­na året rök bi­dra­get för cir­ka var tolf­te elev, en­ligt siff­ror från CSN.

– Vi ser att bå­de an­de­len och an­ta­let stu­den­ter som får stu­die­bi­dra­get in­dra­get har ökat, sä­ger An­ders Dahl­kvist, ut­re­da­re på myn­dig­he­ten Cen­tra­la stu­di­e­stöds­nämn­den (CSN)

To­talt hand­lar det om 27 800 gym­na­si­e­e­le­ver som mis­te sitt stu­die­bi­drag un­der läså­ret 2017/2018. Det mot­sva­rar 8,5 pro­cent av al­la ele­ver och är en ök­ning med 0,6 pro­cen­ten­he­ter jäm­fört med fö­re­gå­en­de läsår.

– Jag tyc­ker att det är ut­märkt att CSN hål­ler koll så att stö­det ba­ra går till de som stu­de­rar. Man ska va­ra väl­digt be­stämd – den som in­te föl­jer reg­ler­na ska in­te hel­ler ha nå­got stu­di­e­stöd, sä­ger Gym­na­si­e­mi­nis­ter An­na Ek­ström (S).

En or­sak till att allt fler stu­den­ter blir ut­an stu­di­e­stöd är att an­de­len ut­länds­ka gym­na­si­e­e­le­ver ökat på se­na­re år, en­ligt An­ders Dahl­kvist.

– In­om den­na grupp finns brist­fäl­li­ga kun­ska­per om det svens­ka sam­häl­let i stort, om CSN, men även om re­gel­ver­ket och kon­se­kven­ser­na av från­va­ro, sä­ger An­ders Dahl­kvist.

An­na Ek­ström sä­ger att siff­ror­na är ett be­vis på hur vi­kigt det är att CSN har tyd­lig och till­gäng­lig in­for­ma­tion. Det är även vik­tigt att det finns stöd på sko­lor, ku­ra­to­rer och lä­ra­re som kan in­for­me­ra om vad som gäl­ler, sä­ger hon.

– Al­la tjä­nar på att ny­an­län­da för­står och får stu­di­e­stöd. Vi vill ju att stö­det ska an­vän­das till att de får en bra start i Sve­ri­ge och snabbt kan kom­ma ut och job­ba. Om det i stäl­let in­leds med tras­sel med eko­no­mi, är det ju in­te bra för nå­gon, sä­ger hon.

Sta­tisti­ken vi­sar även att poj­kar skol­kar mer än flic­kor. Var ti­on­de poj­ke fick bi­dra­get in­dra­get i fjol, en skill­nad som CSN sett un­der en lång tid.

– Det lig­ger ju i lin­je med hur det ser ut i stort: Poj­kar upp­vi­sar säm­re skol­re­sul­tat än flic­kor ge­ne­rellt. Men vad ex­akt det be­ror på, det vet vi in­te, sä­ger An­ders Dahl­kvist.

Flest skolkare finns i storstäderna. Stock­holm top­par lis­tan då 11,2 pro­cent av ele­ver­na i sta­den bli­vit av med bi­dra­get.

– Så har det va­rit un­der fle­ra år. Den här gång­en kan vi även se en tyd­lig ök­ning i Väst­ra Gö­ta­lands län, Skå­nes län och Kal­mars län, sä­ger An­ders Dahl­kvist.

Un­der de se­nas­te tio åren har det skett en sta­dig ök­ning av an­de­len ele­ver som fått stu­die­bi­dra­get in­dra­get på grund av skolk. Skärp­ta reg­ler för sko­lor­nas rap­por­te­ring av skolk är en del av för­kla­ring­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.