Bar­nen från grot­tan bjuds till Got­hia Cup

FOT­BOLL: THAILÄNDARNA VÄL­KOM­NAS TILL SVE­RI­GE NÄS­TA ÅR

Hallands Nyheter - - Sport - JO­NAS DAGSON/TT

Got­hia Cup bju­der in Wild Bo­ars, det thai­länds­ka pojklag som i tis­dags räd­da­des ur grot­tan i nor­ra Thai­land, till näs­ta års tur­ne­ring. – Det var ing­et svårt be­slut med tan­ke på vad det gått ige­nom, sä­ger Got­hia Cups ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re Den­nis An­ders­son.

He­la värl­den har be­rörts av dra­mat kring de tolv poj­kar­na och de­ras trä­na­re som sut­tit fast in­ne i Tham Lu­ang-grot­tan i nor­ra Thai­land se­dan de över­ras­kats av monsun­reg­net. Nu väl­jer Got­hia Cup, värl­dens störs­ta fot­bollstur­ne­ring för ung­do­mar, att bju­da in la­get till näs­ta års tur­ne­ring i Gö­te­borg.

GOT­HIA CUP HAR en fond där or­ga­ni­sa­tio­nen och fle­ra fö­re­tag läg­ger peng­ar var­je år. Den an­vänds för att hjäl­pa lag som an­nars in­te skul­le haft eko­no­mis­ka för­ut­sätt­ning­ar att än­då kun­na kom­ma till Gö­te­borg. Got­hia Cup er­bju­der sig nu att med hjälp av fon­den stå för al­la kost­na­der för det thai­länds­ka pojkla­get vid näs­ta års tur­ne­ring.

– Det var som han­den i handsken. Om det var nå­got vi skul­le kun­na an­vän­da peng­ar­na till var det att bju­da in Wild Bo­ars, sä­ger Den­nis An­ders­son.

Got­hia Cup och thai­ländsk fot­boll har se­dan ti­di­ga­re en stark kopp­ling. Var­je år del­tar thai­länds­ka lag i tur­ne­ring­en och så ti­digt som 1992 var Tham­rong Thai det förs­ta thai­länds­ka la­get som blev Got­hia Cup-mäs­ta­re.

GOT­HIA CUP HAR ock­så un­der fem, sex år dri­vit en fot­bolls­sko­la nä­ra Bang­kok. Och det hand­lar in­te ba­ra om att bju­da in pojkla­get till Gö­te­borg.

– Jag kom­mer un­der al­la om­stän­dig­he­ter att åka dit un­der hös­ten för att son­de­ra vad vi kan gö­ra mer på plats, sä­ger Den­nis An­ders­son.

– I al­la sa­ker vi gör är vi no­ga med att vi in­te ba­ra tar hit 15 ung­do­mar. Och så blir det spän­ning­ar där­i­från de kom­mer: ”vi fick åka, det fick in­te ni”. Vi mås­te ock­så se till att det kom­mer and­ra till gagn i de­ras närmil­jö. Nu har vi ett år på oss att gö­ra det på ett bra sätt. Vi har re­dan bra kon­tak­ter och vi vet en hel del om för­hål­lan­de­na up­pe i nor­ra i Thai­land.

NÄR POJ­KAR­NA KOM­MER till Gö­te­borg näs­ta år det in­te tänkt att det ska va­ra nå­got spe­ci­ellt. De blir ett av Got­hi­as Cups 1 700 lag med allt vad det in­ne­bär.

– Vi har pra­tat om ifall det kan miss­upp­fat­tas. Men då blir jag arg. Om man in­te kan gö­ra snäl­la och vän­li­ga hand­ling­ar ut­an att man blir mis­s­tänkt för att ha en bak­tan­ke, då blir det in­te myc­ket snällt och vän­ligt gjort i värl­den, sä­ger Den­nis An­ders­son.

I år kom­mer klub­bar­na FC Bang­kok och Sout­hern Be­ach FC att re­pre­sen­te­ra Thai­land i Got­hia Cup.

Bild: ROYAL THAI NAVY FA­CE­BOOK PAGE

VÄLBEVAKAT. He­la värl­den har följt dra­mat med de in­stäng­da poj­kar­na i grott­sy­ste­met i nor­ra Thai­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.