Bert Karls­son drar igång mu­sik­mu­se­um

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - JENS BORNEMANN/TT

”Lands­byg­dens Ab­ba-mu­se­um”. Så kal­lar Bert Karls­son sin se­nas­te sats­ning, på en cam­ping ut­an­för Vä­ners­borg. – Det är lands­bygds­hi­sto­ria egent­li­gen, sä­ger den fö­re det­ta skiv­bo­lags­di­rek­tö­ren.

På en stor be­tong­plat­ta vid re­cep­tio­nen finns handav­tryck från de bå­da Vi­king­ar­na-sång­ar­na Ste­fan Borsch och Chris­ter Sjögren samt Ca­ro­la Hägg­kvist – de störs­ta suc­cé­er­na från skiv­bo­la­get Ma­ri­ann Gram­mo­fon, som Bert Karls­son drog i gång i Ska­ra i bör­jan av 1970-ta­let.

På ovan­vå­ning­en i in­til­lig­gan­de ett hus finns skivom­slag, plan­scher och and­ra bil­der från bo­la­gets stor­hets­tid.

– Det är en overk­lig histo­ria. Vi ha­de 250 lå­tar på svensk­top­pen, har sålt över 100 mil­jo­ner al­bum. Hon sål­de en mil­jon till ex­em­pel, sä­ger Bert Karls­son och pe­kar på en bild av Ca­ro­la Hägg­kvist.

– Vi­king­ar­na sål­de 13 mil­jo­ner. Det är jät­testort.

Han sål­de sitt skiv­bo­lag 2006, men det märks att Karls­son, se­dan ett par år till­ba­ka cam­ping­plat­sä­ga­re, är stolt över det mu­si­ka­lis­ka livs­ver­ket.

GA­TOR­NA PÅ CAM­PING­EN Ur­sand, som lig­ger vid Vä­nerns strand strax norr om Vä­ners­borg, har namn häm­ta­de från den svens­ka ar­tis­te­li­ten. Nu har ock­så en hyll­nings­ut­ställ­ning vux­it fram – ett Bert Karls­son-svar på Ab­ba-mu­se­et i Stock­holm.

– Vi får ju in­te va­ra med på Ab­bamu­se­et, trots att jag ha­de Ab­ba i två år, 1988–1990, sä­ger han.

I stäl­let bygg­de han en egen hyll­ning till ett styc­ke mu­sik­histo­ria. El­ler lands­bygds­hi­sto­ria, som han kal­lar det själv.

– Ja, det är ju det. Stor­sta­den mot det folk­li­ga, sä­ger Karls­son. * Bert Karls­son star­ta­de Ma­ri­ann Gram­mo­fon 1972. 2006 sål­de han livs­ver­ket till War­ner Mu­sic, men job­ba­de vi­da­re för bo­la­get som kon­sult.

* Bo­la­gets ar­tis­ter står för en lång rad seg­rar i svens­ka Me­lo­di­festi­va­len, samt hund­ra­tals bi­drag på Svenstop­pen.

* Bland nam­nen i ar­tist­ka­ta­lo­gen un­der åren finns till ex­em­pel Ca­ro­la Hägg­kvist, Her­reys, Kik­ki Da­ni­els­son och en rad dans­band med Vi­king­ar­na i spet­sen.

* Ma­ri­ann Gram­mo­fons mest sål­da ar­tis­ter: Vi­king­ar­na: Ca­ro­la Hägg­kvist: Las­se Ste­fanz: Her­reys, Kik­ki Da­ni­els­son

Bert Karls­son blev mång­mil­jo­när ge­nom att öpp­na bingo­hal­lar, peng­ar som blev ett per­fekt start­ka­pi­tal för skiv­bo­la­get. Ar­tistupp­ställ­ning­en från Ma­ri­ann-ti­den är lång. Där finns en lång rad dans­band, country­ar­tis­ter och – för­stås – en mas­sa schla­ger.

PÅ EN VÄGG häng­er plan­scher från tv-sän­da ta­lang­jak­ten Fa­me Facto­ry och do­kuså­pan om ban­det Fri­ends. I bil­jar­drum­met på ne­der­vå­ning­en finns ett stort col­lage

över Lill-babs kar­riär, mitt emot en mot­sva­ran­de vägg för Kik­ki Da­ni­els­son.

– Det var en mu­sik­fa­brik som vi bygg­de upp i Ska­ra, även om vi ha­de en stu­dio i Stock­holm ock­så, minns Bert Karls­son.

– Det mest otro­li­ga är hur vi från Ska­ra kun­de star­ta det här och bli stör­re än al­la and­ra bo­lag. Det är in­te klokt. Man fat­tar egent­li­gen in­te hur vi kun­de få en så do­mi­ne­ran­de ställ­ning.

Bild: ADAM IH­SE

MÅNGA AR­TIS­TER. Ca­ro­la, Vi­king­ar­na och Le­na Philips­son finns bland ar­tis­ter­na som hann pas­se­ra på Bert Karls­sons skiv­bo­lag Ma­ri­ann Gram­mo­fon.

13 mil­jo­ner ski­vor. 1,7 mil­jo­ner. 1,5 mil­jo­ner. och Bar­bados: 700 000 var.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.