Svårt att ut­re­da nerv­gif­t­at­tack

Hallands Nyheter - - Världen - TT-REU­TERS

Che­fen för Stor­bri­tan­ni­ens an­ti­ter­ror­po­lis med­ger nu att po­li­sen kanske ald­rig kom­mer kun­na hit­ta de an­sva­ri­ga bakom at­tac­ker­na med nerv­gif­tet No­vitjok.

– Jag skul­le gi­vet­vis vil­ja stå här och sä­ga att vi har iden­ti­fi­e­rat och gri­pit de an­sva­ri­ga. Och att vi är helt säk­ra på att det in­te finns nå­got spår av nerv­gift kvar i lan­det. Men den bru­ta­la verk­lig­he­ten är att jag in­te kan ge någ­ra ga­ran­ti­er för det i nu­lä­get, sä­ger po­lis­che­fen Neil Ba­su.

I mars för­gif­ta­des den rys­ke ex-agen­ten Sergej Skri­pal och hans dot­ter Ju­lia Skri­pal av No­vitjok i sta­den Sa­lis­bu­ry. Se­dan dess har en man och en kvin­na ut­satts för gif­tet i sta­den Ames­bu­ry in­te långt där­i­från. Kvin­nan av­led och man­nen fick livs­ho­tan­de ska­dor. Man­nen har dock grad­vis bli­vit bätt­re och hans till­stånd be­skrivs se­dan lunch­tid på ons­da­gen in­te läng­re som kri­tiskt.

Neil Ba­su sä­ger att po­li­sen kanske ald­rig lyc­kas hit­ta nå­gon kopp­ling mel­lan de bå­da hän­del­ser­na.

Stor­bri­tan­ni­en – som in­te har pre­sen­te­rat be­vis för si­na på­stå­en­den – an­kla­gar Ryss­land för att lig­ga bakom för­gift­ning­ar­na. Ryss­land ne­kar till in­bland­ning.

Bild: MATT DUN­HAM/TT

LIVS­FAR­LIGT. En po­lis i mi­li­tär skydds­ut­rust­ning ploc­kar ut fö­re­mål från ett hus i Sa­lis­bu­ry.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.